กำแพงกีดขวางสิทธิและความเท่าเทียมในโอกาสเข้าสู่แรงงานและการจ้างงานของคนพิการไทย

Main Article Content

ศราวุฒิ อินทพนม Sarawoot Intapanom

Abstract

ประเทศไทยส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมด้านแรงงานและการจ้างงานคนพิการเพื่อให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 เพื่อการดำรงชีพและพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่พบว่านโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมไม่ได้สร้างความเสมอภาคเรื่องงานและการจ้างงานให้กับคนพิการในประเทศไทยเนื่องจากบริบทต่างๆ ในสังคมกีดขวางโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนพิการ บริบทเหล่านี้ประกอบไปด้วยกระบวนทัศน์ อำนาจและความเชื่อเรื่องความพิการ มุมมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กฎหมายแรงงานและการจ้างงานคนพิการ  มุมมองทางการแพทย์ การพัฒนาชีวิตอิสระภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูคนพิการ วัฒนธรรมในที่ทำงานของไทย ลักษณะงานในสังคมที่ออกแบบเพื่อคนทั่วไปมากกว่าคนพิการ หน่วยงานในการให้คำปรึกษาเรื่องแรงงานและการจ้างงานคนพิการและรวมถึงทัศนคติจากครอบครัวคนพิการ   จึงพบว่าแม้ภาครัฐจะมีการกำหนดกฎหมาย แนวปฏิบัติและบทลงโทษหน่วยงานที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนแต่ยังไม่สามารถทำลายกำแพงกีดขวางสิทธิและความเท่าเทียมในโอกาสเข้าสู่แรงงานและการจ้างงานของคนพิการไทยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sarawoot Intapanomศ. อ. (1). กำแพงกีดขวางสิทธิและความเท่าเทียมในโอกาสเข้าสู่แรงงานและการจ้างงานของคนพิการไทย. Journal of Social Development, 18, 89-106. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62630
Section
บทความวิชาการ Viewpoint