ความเหลื่อมล้ำทางเพศภาวะ: “ปัญหาความรุนแรง” ข้อท้าทายและทางออก Gender Inequalities: “The Problem of Violence” Challenge and Solution

Main Article Content

เพ็ญประภา ภัทรานุกรม Phenprapha Pattaranukrom

Abstract

ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสังคมถูกครอบงำ ด้วยระบบชายเป็นใหญ่ บทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางสังคมที่ซับซ้อนในการจัดวางผู้หญิงให้เป็นผู้ที่อ่อนแอกว่า เป็นชนชั้นสองในสังคม และกลายเป็นเหยื่อในความรุนแรงทางเพศ อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงมิอาจแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน หากแต่รัฐบาลต้องหันมาให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการให้การศึกษาและเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิก
ในสังคมเสียใหม่เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและเอื้ออาทรต่อกันอย่างแท้จริง

คำสำคัญ เพศภาวะ ความรุนแรง ชายเป็นใหญ่ วาทกรรม

 

Currently, the problem of gender-based violence has become increasingly frequent and more violence because society is dominated by patriarchal systems. This article reveals that the social process is complicated as women are defined as weaklings and, second-class citizens; and they become victims of sexual violence. However, solving the problem by violence is not a sustainable solution. In order to create a truly peaceful and caring society, the government should give priority to solving the problem by focusing on the root causes and providing an educational opportunity for changing the public’s attitudes.

Keywords: Gender, Violence, Patriarchy, Discourse

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phenprapha Pattaranukromเ. ภ. (1). ความเหลื่อมล้ำทางเพศภาวะ: “ปัญหาความรุนแรง” ข้อท้าทายและทางออก Gender Inequalities: “The Problem of Violence” Challenge and Solution. Journal of Social Development, 18, 104-136. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62633
Section
บทความวิชาการ Viewpoint