ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

Main Article Content

อนันต์ แย้มเยื้อน Anan Yaemyuen

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมของจิตพอเพียง จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 600 คน กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออำนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กลุ่มตัวแปรจิตพอเพียง ได้แก่ การรับรู้คุณความดี กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ ได้แก่ ปทัสถานทางสังคม การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม และกลุ่มตัวแปรพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการมีจิตอาสา พฤติกรรมสืบสานวัฒนธรรม พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการใช้ชีวิตพอเพียง ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม พบว่า พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุจิตลักษณะตามสถานการณ์ และจิตพอเพียง กลุ่มตัวแปรสาเหตุนี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 49 นอกจากนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ มีอิทธิพลทางอ้อมไปยังพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของได้ร้อยละ 68

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Anan Yaemyuenอ. แ. (1). ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง. Journal of Social Development, 19(1), 23-38. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89831
Section
บทความวิจัย Research Article