การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

จันทิมา ขาวเกื้อ Jantima Khaokue

Abstract

ผ่านมา นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม และการสะสมของขยะมูลฝอย เป็นต้น ดังนั้นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และจัดทำร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ฉบับ พ.ศ.2558) โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรจะครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาภายหลังได้ การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์วิเคราะห์มิติการคุ้มครองของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ฉบับ พ.ศ. 2558) ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (ตำบลบ้านเก่า)   โดยศึกษาองค์ประกอบและตีความร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ฉบับ พ.ศ. 2558) เกี่ยวกับมิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า มีเพียงบางส่วนของเนื้อหา ในร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ฉบับ พ.ศ.2558) มีความเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หากมีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ฉบับ พ.ศ.2558) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี อาจไม่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และการร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ฉบับ พ.ศ.2558) ไม่ควรมุ่งเน้นแต่การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน แต่ควรคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลัก โดยเฉพาะการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jantima Khaokue จ. ข. (2021). การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. . กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. Journal of Social Development, 19(1), 147–171. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89837
Section
บทความวิจัย Research Article