Knowledge Desire and Satisfaction on the Recycle Waste Bank Project in Phetchabun Rajabhat University

Authors

  • Porntawee Kongroy หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • Pintip Kaewkamthong หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • Thanawan Pinawet หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • Itsara Tungsuwan หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • Rutharat Noikondee หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Keywords:

Recycling Waste Bank, knowledge, Desire, Satisfaction, Phetchabun Rajabhat University

Abstract

General knowledge, Desire and Satisfaction with the Recycling Waste Bank Project Phetchabun Rajabhat University are study. In this research, a survey was conducted and collected data from a sample group of students and staff university,  both members and non-members of the waste bank project. The questionnaire was used as a tool to analyze the data in percentage and mean format. The results showed that Most of the samples had moderate level of knowledge and is interested in becoming a member of the Recycling Waste Bank and commented that the service should be provided at least once a month and support in the field of waste containers and equipment, including transportation services and provide information or publicize the project. The results of the satisfaction of the members towards the waste bank project was very satisfied. They were satisfied with the information the most, followed by the service, in terms of equipment and vehicles, personnel, and locations in order. The respondents gave additional positive comments and compliments on the work of the Recycling Bank staff, Including suggesting to promote and publicize campaigns to increase knowledge on waste management.

References

T Yamane. (1973). Statistics and introductory analysis (3rd ed. New York: Harper & Row.
กรมควบคุมมลพิษ. (5 มีนาคม 2564). เรียกใช้เมื่อ 1 สิงหาคม 2564 จาก https://www.pcd.go.th: https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/
ควันเทียน วงศ์จันทรา, ทิวาภรณ์ ค่อมบุสดีม ยุภดล ปุณตุง ประยูร วงศ์จันทรา. (2559). การส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ปีที่ 3
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559, 55-65.
ณัฏฐนันท์ นกพรหมพะเนา. (2559). ความคิดเห็นประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล. ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 59(60), 225-236.
นิชนันท์ ปฏิทัศน์. (2561). ปจจัยที่มีผลตอการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง. สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์. 61(2), 220-230.
นิพพงศ์พร อมราภิบาล. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของ
ผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง : กรณีศึกษาเคหะชุมชนคลองจั่น. สารนิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญชม ศรีสะอาด. (2542). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. กรุงเทพ: สุวีริยาสาส์น.
ปราการ เกิดมีสุข. (2560). การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1). ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITYVol.6 No.2 July - December 2017, 92-101.
ปราศิยฉัตร บุญจวง. (2563). กองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิตกับการให้สวัสดิการชุมชนกรณีศึกษา : หมู่บ้านบะแค ที่ได้รับรางวัลซีโร่เวส (Zero Waste) อันดับที่ 1 ในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2563), 129-147.
พรทวี กองร้อย, พิณทิพย์ แก้วแกมทอง, อิสระ ตั้งสุวรรณ์ และธนาวรรณ พิณะเวศน์. (2562).
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์.
พริมพรรณ จันทุมา. (2557). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านคำนางรวย
ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. Area Based Development Research Journal, 6(5), 94-107.
ภรสรัญ แก่นทอง, ศานติกร พินยงค์ วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์. (2558). รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม : กรณีศึกษา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. Interdisciplinary Research Review, 10(2), 16-23.
ภัทธีรา ธุระยศ และ พสิษฐ์ กันละนนท์ พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง. (2564). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการข้อมูลธนาคารขยะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน. วารสารวิชาการ“การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, 73-86.
วนษา สินจังหรีด, สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล. (2562). ต้นแบบเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลสำหรับโครงการธนาคารขยะ. TNI Journal of Engineering and TechnologyVol.7 No.1, 7-11.
สกุลรัตน์ ตันติพงษ์. (2564). การจัดการขยะในโครงการธนาคารขยะมูลนิธิพัฒนาป่าตองของโรงแรมRKเกสท์เฮ้าส์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2564, 375-387.

Downloads

Published

2021-11-30

Issue

Section

Research articles