บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ประชุม โฉมฉาย ที่ได้มอบบทความเรื่อง “ประวัติศาสตร์กฎหมายในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ : ประสบการณ์ของไทยในมุมมองแองโกลแซกซอน” เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ บทความดังกล่าวเป็นบทความที่มีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยข้อคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์กับกฎหมายในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์กฎหมายให้ทัดเทียมกับนานาชาติในส่วนของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ยังคงมีความเข้มข้นของเนื้อหาที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามมาตรฐานทางวิชาการ แม้บางบทความจะมีการใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขพอสมควร แต่การปรับปรุงดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อให้เนื้อหาของบทความมีความสมบูรณ์ที่สุดภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำงานของกองบรรณาธิการ เพื่อให้คุณภาพของวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติต่อไปขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิม์ในวารสารฉบับนี้และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทความ
ให้สมบูรณ์และทันสมัย ความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างผ้ทูรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการและผู้เขียนบทความเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการย่อมส่งผลให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2019-06-25