บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังคงได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนพัฒนาวารสารของเรามาอย่างต่อเนื่อง

วารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษซึ่งเป็นงานแปลเรื่อง “วิวัฒนาการของความคิดว่าด้วยกฎหมายในพม่าและสยาม” ของ โรแบรต์ แลงกาต์ โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล เป็นผู้แปลอันเป็นผลงานที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สนใจ รวมถึงความมีคุณค่าในมิติของการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย ซึ่งกองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณผู้แปลมา ณ โอกาสนี้ ในส่วนของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ยังคงมีความเข้มข้นของเนื้อหาที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามมาตรฐานทางวิชาการ และที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือผู้เขียนบทความทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปรับปรุงบทความให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด อันเป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กองบรรณาธิการขอขอบคุณ ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิม์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์และทันสมัย ความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ และผู้เขียนบทความเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการย่อมส่งผลให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2020-06-24