ความรับผิดทางแพ่งกรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาบริบท สภาพแวดล้อมกรณีรถหายในห้างสรรพสินค้าและกฎหมายความรับผิดกรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า ตลอดถึงศึกษาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับในความรับผิดกรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า


ผลวิจัยพบว่า ห้างสรรพสินค้ามีหน้าที่จัดการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้มาซื้อสินค้า จะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิ ภาพ เมื่อมีเหตุรถหายในห้างสรรพสินค้าถือว่าเป็นการงดเว้นหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าจึงเป็นความรับผิดในทางละเมิด และไม่สามารถอ้างการปิดประกาศยกเว้นความรับผิด เป็นเหตุให้ตนหลุดพ้นความรับผิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากห้างสรรพสินค้าจัดให้มีผู้ประกอบการรายอื่นเช่าพื้นที่ บุคคลเหล่านี้ถือว่าไม่ใช่ลูกค้าของห้างสรรพสินค้า ดังนี้ ห้างสรรพสินค้าไม่ต้องรับผิด


งานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดทำ ดังนี้ (1) ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งกรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า” (2) กำหนดหลักเกณฑ์ว่า “ห้างสรรพสินค้ามีหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเช่นเดียวกับผู้มีอาชีพเช่นนั้น” (3) การปิดประกาศยกเว้นความรับผิดในกรณีรถของลูกค้าหายในห้างสรรพสินค้า ก็ไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความรับผิดแต่อย่างใด (4) กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรับผิดตามสัญญา และ (5) กำหนดให้ห้างสรรพสินค้าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองวินาศภัยในกรณีที่รถของลูกค้าหาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 38/2496

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5398/2538

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 370/2540

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9278/2542

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11605/2553

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7471/2556

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2461/2558

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3251/2559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7078/2560

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 743/2561

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 915/2561

จิตติ ติงศภัทย์. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2557.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.

ไพจิตร ปุญญพันธุ์. คำสอนชั้นปริญญาโท : กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายประเทศ. พิมพ์ครั้ง 4. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.

ลิขิต น้าประเสริฐ. “บทบรรณาธิการ.” https://www.autoinfo.co.th/article/10880/ (ค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561).

ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธ์. ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. พิมพ์ครั้ง 4. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555.

สุมาลี วงษ์วิฑิต. กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.

บุคลานุกรม

ธรรมศักดิ์ แสงจันทร์. สัมภาษณ์โดย เพชร ขวัญใจสกุล. สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี. 25 มกราคม 2564

บุญสวัสดิ์ ชวลิตกุล. สัมภาษณ์โดย เพชร ขวัญใจสกุล. สำนักกฎหมายบุญสวัสดิ์ ชวลิตกุล. 24 พฤศจิกายน 2563

ศุภชัย คำคุ้ม. สัมภาษณ์โดย เพชร ขวัญใจสกุล. กรมสอบสวนคดีพิเศษ. 26 มกราคม 2564