วัตถุประสงค์

       วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรม คติชนวิทยา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

นโยบายการตีพิมพ์

       วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน/บทความ (นับตั้งเเต่ปี 2565) โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน(ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) 

 

ประเภทของบทความ

  1. บทความวิจัย (research article)
  2. บทความวิชาการ (academic article)

 

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

       วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี

          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

 

การตีพิมพ์ซ้ำ

       บทความใด ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารมังรายสาร หากต้องการตีพิมพ์ซ้ำต้องขอและได้รับอนุญาตจากวารสารก่อน

*** ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกองบรรณาธิการวารสารมังรายสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย