ติดต่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

Institute of International Languages and Cultures Chiang Rai Rajabhat University
80 Moo 9, Phahonyothin Road
Ban Du Subdistrict, Mueang District
Chiang Rai Province 57100

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น (Dr. Adisorn Prathoomthin)
บรรณาธิการ
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 053776000 ต่อ 1191, 1192

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายณรงค์ศักดิ์ เทพมา (Mr.Narongsak Thepma)
เบอร์โทรศัพท์ 053776000 ต่อ 1191, 1192