จริยธรรมการตีพิมพ์บทความในวารสาร

มาตรฐานทางจริยธรรมของของวารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ ดังนี้

 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of  Editors)

- บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร รวมถึงตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์

- บรรณาธิการวารสารต้องใช้หลักการพิจารณาบทความโดยอิงเหตุผลทางวิชาการเป็นหลัก และต้องไม่มีอคติต่อผู้นิพนธ์และบทความที่พิจารณาไม่ว่าด้วยกรณีใด

- บรรณาธิการวารสารต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง

- บรรณาธิการวารสารต้องไม่ปิดกั้น เปลี่ยนแปลง หรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์

- บรรณาธิการวารสารต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด

- บรรณาธิการวารสารต้องหยุดกระบวนการประเมินหากพบการคัดลอกผลงานและประสานผู้นิพนธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจง ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ

- บรรณาธิการวารสารต้องมีการตรวจสอบการคัดลองผลงานโดยใช้ดปรแกรมการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือ

 

บทบาทหน้าของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

- บทความที่ผู้นิพนธ์ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

- ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อมูลจากการวิจัยตามข้อเท็จจริงของการวิจัยไม่เสริมเติมแต่งข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง

- ผู้นิพนธ์ต้องทำการอ้างอิงให้ถูกต้องทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงประกอบในเนื้อหาบทความของตนเองและต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

- ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

- ผู้นิพนธ์มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องอยู่ในกระบวนการทำวิจัยจริง

- หากผลงานทางวิชาการของผู้นิพนธ์เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ ผู้เข้าร่วม หรืออาสาสมัคร หรือผลการวิจัยมีประเด็นที่เปราะบางต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้นิพนธ์ควรดำเนินการตามหลักจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องได้รับความยินยอมก่อนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรมการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ ทดลองประกอบด้วยทุกครั้ง

- หากได้รับทุนสนับสนุนผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุน

- ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์ และไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารมังรายสารแล้ว

 

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewer)

- ผู้ประเมินบทความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หากมีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ให้แจ้งบรรณาธิการและปฏิเสธการประเมินบทความ

- ผู้ประเมินบทความต้องพิจารณาต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลักและพิจารณาบนหลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความขัดแย้งส่วนตัว

- ผู้ประเมินบทความต้องตระหนักในขอบเขตความเชี่ยวชาญของตนและประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาตามหลักวิชาการไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ขาดการรับรองตามมาตรฐานวิชาการ

- ผู้ประเมินต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากบทความที่ตนเองได้ทำการประเมิน

- ผู้ประเมินต้องชี้แนะแหล่งข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทความที่กำลังประเมินแก่ผู้นิพนธ์ที่ไม่ได้อ้างถึง

- หากผู้ประเมินตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมิน เป็นบทความที่คัดลอกผลงานหรือซ้ำกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที พร้อมแสดงหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

- ผู้ประเมินต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่วารสารกำหนด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่อื่นได้รับรู้