บรรณาธิการอำนวยการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

บรรณาธิการ

 

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Senior lecturer ศศิวิมล คล้ายคลึง

National University of Singapore

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร. สุภาวดี เพชรเกตุ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. กมลลฎา นาคแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์รัชตา มาอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พิษณุโลก)

 

 

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน/ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายอาณัติ จันแปงเงิน

 

นายณรงค์ศักดิ์ เทพมา

 

นายศิริพงศ์ วงค์ษา

 

นางสาวกรรณิการ์ ทาคำมา

 

นายศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน