เกี่ยวกับวารสาร

       “วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้าน Social Sciences แยกเป็นสาขาย่อย ได้แก่ General Arts and Humanities, Language and Linguistics, Religious studies, Education, Cultural Studies และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน(ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review)

*** หมายเหตุ*** ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร

 

ISSN (Print) : 2672-9113

ISSN (Online) : 2673-0170

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

ปิดรับบทความ ฉบับที่ 1 ปีที่ 11(มกราคม- มิถุนายน 2566)

2023-02-03

วารสารมังรายสาร

 

ปิดรับบทความ ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 (มกราคม- มิถุนายน 2566)

 

สำหรับผู้สนใจส่งบทความ สามารถติดตามประกาศเปิดรับบทความในฉบับต่อไป

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

ดูทุกฉบับ

研究文章,學術文章