เกี่ยวกับวารสาร

       “วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม คติชนวิทยา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 2 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน(ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) ทั้งนี้ ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร

 

ISSN (Print) : 2672-9113

ISSN (Online) : 2673-0170

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม)

เปิดรับบทความ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564

2020-12-15

วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564

 

เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

 

สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ สามารถสมัครเป็นสมัครชิก Register และเข้าระบบ Login เพื่อส่งบทความ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-24

ดูเล่มทุกฉบับ