ข่าวประกาศ

กำหนดการเปิดรับบทความ 2564

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

เปิดรับบทความ / พิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มกราคม - มีนาคม

ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ / ส่งบทความแก้ไข เมษายน

กองบรรณาธิการตรวจสอบเนื้อหา / ตอบรับการตีพิมพ์ พฤษภาคม

เผยแพร่บทความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (online) มิถุนายน

 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เปิดรับบทความ / พิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร กรกฎาคม - กันยายน

ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ / ส่งบทความแก้ไข ตุลาคม

กองบรรณาธิการตรวจสอบเนื้อหา / ตอบรับการตีพิมพ์ พฤศจิกายน

เผยแพร่บทความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (online) ธันวาคม