การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าวของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว

Main Article Content

ปุณยาพร เส้าเปา
ตุลาภรณ์ แสนปรน

บทคัดย่อ

การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษา ด้านการใช้คำ เช่น การใช้คำซ้อน การใช้คำซ้ำ การใช้คำเรียกขาน ศึกษาด้านการใช้ความเปรียบ เช่น การใช้ความเปรียบแบบอุปมาอุปไมย การใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์ การใช้ความเปรียบแบบสัญลักษณ์ และศึกษาด้านลีลากลอน เกี่ยวกับรสในวรรณคดีที่แม่ครูจันทร์ดีได้ประพันธ์ไว้ในวรรณกรรมค่าว การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมาศึกษานั้นมีทั้งหมดจำนวน ๗ เรื่อง คือ คือ ๑) ค่าวฮ่ำสอนลูกผู้หญิง ๒) ค่าวคนจ๋นพัดถิ่น ๓) ค่าวห่วงทรัพยากร ๔) ค่าวทำบุญฮ่วมน้อง ๕) ค่าวฮ่ำกำปอน ๖) ค่าวความสามัคคี ๗) ค่าวส่งความสุขในวันปี๋ใหม่ วรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว  จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การการศึกษาด้านการใช้ภาษา เพราะ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะผสมผสานระหว่างภาษาคำเมืองมีความเป็นเอกลักษณ์กับภาษากลาง จึงทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสอดแทรกแนวคิด หลักความเปรียบแฝงความหมายของหลักคำสอนแนวปฏิบัติในทางที่ดีงามแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สิ่งเหล่านี้จึงสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย วรรณกรรมค่าวจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามหากแต่เราควรที่จะรู้จักอนุรักษ์สืบสานไว้เพื่อที่จะได้นำมาเป็นมรดกทางด้านของภาษาให้บุคคลชนรุ่นหลังได้สามารถศึกษาต่อไปไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ-วิชาการ

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา ปราบปัญจะ. (๒๕๕๓). การศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของ ว.วชิรเมธี. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ

เนตรทราย คงอนุวัฒน์. (๒๕๕๐). ศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายของวัฒน์ วรรลยางกูล. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ. กรุงเทพฯ

บุญเกิด รัตนแสง. (๒๕๕๓). เกร็ดวรรณคดี.(พิมพ์ครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์

ปราโมทย์ สกุลรักความสุข. (๒๕๕๐). ความเปรียบเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในวรรณคดียอพระเกียรติฯ. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ

พระครูสถิต จิตตสังวร. (๒๕๕๕). การศึกษาเชิงวิเคราะห์คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่

เริงชัย ทองหล่อ. (๒๕๕๓). หลักการประพันธ์. (พิมพ์ครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์

เริงชัย ทองหล่อ. (๒๕๕๗). ภาษาไทย ม.๔-๖. (พิมพ์ครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์

วิเชียร เกษประทุม. (๒๕๕๘). หลักภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์

หทัยวรรณ ไชยะกุล. (๒๕๕๕). วรรณกรรมล้านนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม่

หทัยวรรณ ไชยะกุล. (๒๕๕๘). ฉันทลักษณ์ล้านนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๑) เชียงใหม่: มิ่งเมือง

อุดม รุ่งเรืองศรี.(๒๕๔๖). วรรณกรรมล้านนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย