สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ศานันทินี วงษา

บทคัดย่อ

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ผลการศึกษานำไปเป็นข้อมูลในการเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ได้รับข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ครูอาสาสมัครชาวจีน จำนวน 9 คน ครูพี่เลี้ยงครูอาสาสมัครชาวจีน จำนวน 7 คน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 337 คน ในจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 7 โรงเรียน เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
   ผลวิจัยพบว่า ด้านการจัดสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครชาวจีน เมื่อปีการศึกษา 2558 ครูอาสาสมัครชาวจีนคิดเป็นร้อยละ 55.56 รับหน้าที่ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน และคิดเป็นร้อยละ 44.64 ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละต่าง ๆได้ดังนี้ 1) การเรียนการสอนเต็มไปด้วยเนื้อหา มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมการสอนวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 57 2) ในการใช้ภาษาจีนสื่อสารกับนักเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 43 และ 3) การจัดการชั้นเรียน นักเรียนมาสายและไม่ให้ความร่วมมือ จึงไม่สามารถจัดการจัดการเรียนการสอนได้คิดเป็นร้อยละ 55.66 ด้านมุมมองของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาจีนกับครูอาสาสมัครชาวจีน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่นั้นถูกจัดให้เป็นวิชาบังคับเลือก คิดเป็นร้อยละ 79.04 และมีนักเรียนที่รู้สึกชอบเรียนกับครูอาสาสมัครชาวจีนคิดเป็นร้อยละ 58.45 นอกจากนี้การสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีน เช่น การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวอักษรจีนและวัฒนธรรมซึ่งยังมีปัญหาอยู่มาก ส่วนที่มีปัญหาเยอะที่สุดคือการสอนไวยากรณ์ คิดเป็น 55.56 และการออกเสียงของจีน 44.44

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ma Minxi .(2015). Tai Guo Qing Lai Fu Yuan Ba Bao Xian han yu jiao xue qing kuang diao cha yan jiu . ( shuo shi lun wen ).yun nan da xue .