ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชนที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

บุญนัฎ เลาหะทองทิพย์

บทคัดย่อ

  การวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชนที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก จังหวัดนครสวรรค์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ วิถีชีวิตชุมชน ปัจจัยสำคัญ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในภาวะอุทกภัยชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต 2) สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สร้างขึ้น ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นแกนนำครัวเรือนในชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แกนนำชุมชน การสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการถอดบทเรียนในชุมชน ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากผลการทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ ประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง และติดตามผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแกนนำครัวเรือนในชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต จำนวน 35 คน
   ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนที่สำคัญคือ ความเสี่ยงด้านสุขภาพในภาวะอุทกภัยอันเนื่องมาจากชุมชนขาดระบบการพัฒนาการดูแลสุขภาพในภาวะอุทกภัย จากการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชนที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก จังหวัดนครสวรรค์ มีหน่วยระบบทำงานของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 2 หน่วยระบบคือ 1) การพัฒนากลไกและการจัดการด้านสุขภาพในภาวะอุทกภัยของชุมชน 2) การเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพในภาวะอุทกภัยของประชาชน ซึ่งภายหลังจากคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สร้างขึ้นมาทำการทดลองใช้พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันโรคภัยและการดูแลสุขภาพตนเองในภาวะอุทกภัยที่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2551). คู่มือหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย. (2554). รายงานสถานการณ์อุทกภัย. (เอกสารอัดสำเนา). นครสวรรค์ : ผู้แต่ง.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์. (2554). รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย. (เอกสารอัดสำเนา).นครสวรรค์ : ผู้แต่ง.