การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณฑิตศึกษา โดย ปณิธาน พันธ์พวง

Main Article Content

ปณิธาน พันธ์พวง

บทคัดย่อ

  การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคและการเตรียมตัว การศึกษาแบ่งเป็นสามขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์บทเพลง เพื่อเข้าใจโครงสร้างและจุดเด่นของแต่ละบทเพลงอย่างลึกซึ้ง 2. การฝึกซ้อมและตีความบทเพลง เพื่อแก้ปัญหาที่พบในแต่ละบทเพลง 3. ทำการแสดง เพื่อถ่ายทอดบทเพลงที่ทำการฝึกซ้อมแก่สาธารณชน การแสดงในครั้งนี้ได้ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมากและเป็นที่พอใจแก่ผู้แสดงเป็นอย่างมาก การฝึกซ้อมทำให้สามารถทำการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคได้ดีมากขึ้น บรรเลงเทคนิคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง บรรเลงบทเพลงในแต่ละยุคสมัยได้ตรงตามเอกลักษณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ของแต่ละบทเพลงได้อย่างชัดเจน และเข้าใจดนตรีคลาสสิคได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไขแสง ศุขะวัฒนะ. (2554). สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีตะวันตก พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2552). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกศกะรัต