ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย Factors Affecting the Participation of the Community Leader in Academic Service of Government’s Vocational College, Chiang Rai Province

Main Article Content

นฤพนธ์ นิลแก้ว

บทคัดย่อ

       


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย 2) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้นำชุมชนในเขตตำบล 1 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐที่มีการสอนในหลักสูตรด้านช่างและพาณิชยกรรม  1 แห่ง ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ตอนที่3 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการ แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีค่าความเที่ยง 0.95 และ 0.90  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน


              ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย ทุกปัจจัย คือ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34, 3.35, 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .60, .62, .55) 2) การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย ด้านการคิด  การตัดสินใจ ด้านการดำเนินงาน และด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.88, 2.87, 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .98, .90 และ .98 ตามลำดับ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน  ในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย คือ ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษาและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอำนาจร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย ได้ร้อยละ 34.70 (R = .347)


คำสำคัญ: ผู้นำชุมชน  การมีส่วนร่วม  การบริการวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ  จังหวัดเชียงราย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

The annual report of vocational repairment service project for community. (2017).

Chiang Rai: Kanchanapisek Chiang Rai Technical College. (in Thai)

Chadsadawarangkul, P. (2007). The participant of the community committee in developing the municipal community in Tambon Kukod, Amphoe Lumlookka, Patumthani. Master’s thesis in Public Administration: Khon Kaen University. (in Thai)

Chiangrai Vocational Office. (2017). Vocational annual report. http://www.veccr.ac.th. March 7, 2019. (in Thai)

Chiangrai Vocational Office. (2018). Vocational school in Chiang Rai. http://www.veccr.ac.th.

March 12, 2019. (in Thai)

Cohen, J. and Uphoff, N. T. (1980). Participations place in rural development: Seeking clarify through. Cornell: Cornell University.

Department of Vocational Education. (2002). Vocational Standard (2002). Bangkok: Department of Vocational Education. (in Thai)

The Higher Education Commission. (2010). Manual of internal higher education quality assurance. Bangkok: Parppim. (in Thai)

Kanchanapisek Chiang Rai Technical College. (2017). The annual report. Chiang Rai: Kanchanapisek Chiang Rai Technical College. (in Thai)

Kemnajit, K. (2014). “Factors affecting the participation of resident in the area of sub-district administrative organization in Phetchaboon province”. Journal of Humanities and Social Science Thonburi University 8(17): 80-89. (in Thai)

Metgarunjit, M. (2010). The participation in school administration of the municipality school

board committee in Nakornrajsrima province. Master’s thesis in Education: Sukhothai

Thammathirat Open University. (in Thai)

Phuangsomjit, C. (1997). An analysis of facilitating factors and restraining factors towards community-elementary school participation in the vicinity of Bangkok Metropolis. Doctoral dissertation in Education Administration: Chulalongkorn University. (in Thai)

Promthep, P. (2007). Participatory role of community leader in private school education, Parn District, Chiang Rai Province. Master’s independent study in Educational Administration: Chiang Rai Rajabhat University. (in Thai)

Rapeepan, Y. (2001). The affected of knowledge attitude and management to the participatory of committee in select garbage in daily life before littering, Panutnikom Municipality, Panutnikom District, Chonburi Province. Master’s thesis in Community Development: Thammasat University. (in Thai)

Sanwisad, P. (2012). “Community participation in basic educational management in primary schools: A grounded theory approach”. SWU Education Administration Journal 16(9): 69-82. (in Thai)

Sekkoontod, K. (2010). “Factors affecting the participation of citizens in support of the local government administration, Chachoengsao province”. Journal of Rajanagarindra 7 (17): 1-18. (in Thai)

Shadid, W., Prins, W. and Nas, P. J. M. (1982). Access and participation: A theoretical approach in participation of the poor in development. Leiden: University of Leiden.

Siritarangsri, P. (2016). The report of project follow up in community participation in learning network for health sustainable in children and teenage. Bangkok: Bureau of Health Promotion Fund. (in Thai)

Soonthorn, Poonya P, (2012). Factors affected people participation in local development of Bangkanoon Sub-district Administrative Organization, Bangkrauy District, Nonthaburi Province. Master’s thesis in Public Administration: Siam University. (in Thai)

Yamnimnuan, S. (2001). Community participation in finding solution for inclusion of school aged children in compulsory education. Thesis Master Degree in Education: Chiangmai University. (in Thai)

Yoenyong, T. (2018). “People’s participation affecting local development in Nakhon Nayok Province”. Journal of MCU Nakhondhat 5(2): 119-135. (in Thai)

(In Thai)

กมล เข้มนาจิตร์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8(17): 80-89.

กรมอาชีวศึกษา. 2545 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร : กรมอาชีวศึกษา

กานต์ เสกขุนทด 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร์ 7 (17): 1-18.

ชูชาติ พ่วงสมจิตต์. 2541 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ค.ด.(การบริหารการศึกษา) กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีดา เจษฎาวรางกุล. 2550. การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น, วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน

พงศธร พรหมเทศ. 2550 บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

พิณสุดา สิริธรังศรี 2559 รายงานผลการติดตามโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่ยั้งยืน กรุงเทพ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เมตต์ เมตต์การุณจิตต์. 2541 การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษา ประจำโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ยุพิน ระพิพันธุ์. 2544. ความรู้ ทัศนคติและการจัดการที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการชุมชนในการจำแนกประเภทมูลฝอยที่ใช้ในชีวิตประจำวันก่อนทิ้งในเขต เทศบาลเมืองพนัส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชน มหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2559 เอกสารอัด สำเนา ม.ป.ป

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 2560 รายงานผลการดำเนินการประจำปี เอกสารอัด สำเนา ม.ป.ป.

สุพัตรา แย้มนิ่มนวล. 2544 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ. การค้นคว้าแบบอิสระ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2553 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กทม :บริษัทภาพพิมพ์.

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560 สรุปผลการดำเนินงาน สืบค้น 7 มีนาคม 2561, จาก http://veccr.ctc.ac.th/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=32.

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย สืบค้น 12 มีนาคม 2562, จากhttp://veccr.ctc.ac.th/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=32.