ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือกลุ่ม 6 The Relationship between Motivation of Teacher and Teacher’Practical Standard of Special Educational School for Student with Intellectual Disabilities ,Bureau of Special Education Administration Northern Region , 6

Main Article Content

อภิรมย์ เศรษฐสินธ์
พูลสุข หิงคานนท์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา1)แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม 6 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม 6 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม 6    กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านสติปัญญา  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม 6   จำนวน 148 คน  ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเที่ยง .837  และแบบสอบถามส่วนที่  2และส่วนที่ 3  มีค่าความเที่ยง  .85  และ  .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation )


            ผลการวิจัยพบว่า1)แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม 6 โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30)  2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  โรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม6  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36)  3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ กลุ่ม 6 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง (r=.580) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Article Details

บท
บทความวิจัย