ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MAPS ในวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย The Instructional Outcome on MAPS Teaching Model in Chinese Language Course of Matthayomsuksa 6 Students in Chiang Rai Provincial Organization Administration School

Main Article Content

QIUYAN YANG

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MAPS ในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MAPS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาจีน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MAPS แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent)


          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MAPS สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ   การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MAPS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.33


คำสำคัญ: การสอนภาษาจีน  รูปแบบการเรียนการสอน MAPS  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Delany, H. (2016). Education for the 21st century skill development is at the heart of

education. From https://www.unicef.org/thailand/th/stories. Retrieved 14 January 2019.

Fahmongkolchai, A. (2011). Needs and problems in English listening and speaking skills of

CIMB Thai Bank tellers. Master’s thesis in Business English for International

Communication: Srinakharinwirot University.

Kammanee, T. (2010). The science of teaching knowledge for effective learning process

Management. (13th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Meepin, T. (1996). A comparison of mathayomsuksa III students reading comprehension

and attitude toward reading Thai through the teaching methods using interactive

reading with KWL-PLUS and the teacher's manual. Master’s thesis in Education:

Srinakharinwirot University.

Pluemsamrankij, P. (2017). “Factors affecting 21st century skills for learners”. Valaya Alongkorn

Review (Humanities and Social Science) 7(3): 141-158. (in Thai)

TanawutKhatiworakul, S. (1998). A comparison of mathayomsuksa II students' reading,

writing performance and interest in learning English through reading instruction

based on K-W-L Plus with scaffolding techniques and the teacher's manual.

Master’s thesis in Education: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Zhengzhong, W. (2016). My grass root flipping—MAPS teaching method. Taipei:

Common Wealth Education Media and Publishing.

(In Thai)

ทิพสร มีปิ่น. (2539). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยกลวิธี K-W-L Plus กับการสอนอ่านตามคู่มือครู. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน. วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 7(3), 141-158.

สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล. (2541). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยกลวิธี K-W-L Plusประกอบกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้กับการสอนอ่านตามคู่มือครู. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ฮิวจ์ เดลานี. (2559). การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะคือหัวใจสำคัญของการศึกษา. จากhttps://www.unicef.org/thailand/th/stories/การศึกษาสำหรับศตวรรษที่-21. วันที่ 10 มกราคม 2563.

Wang Zhengzhong. (2016). My Grass Root Flipping—MAPS Teaching Method. Taipei : CommonWealth Education Media and Publishing.