การสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง : กรณีศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา

บทคัดย่อ

   การวิจัยเรื่อง “การสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง : กรณีศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทำชุดการสอนคีย์บอร์ดสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนคีย์บอร์ดสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่งที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่สมัครอยู่ในตำแหน่งคีย์บอร์ดของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดการสอนคีย์บอร์ดสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.5/91 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนคีย์บอร์ดสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่งในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ทยากร สุววรรณภูมิ. (2555). คีตปฏิภาณโดยอิงพุทธปรัชญาสำหรับนักศึกษาเอกกีต้าร์ประชานิยม : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ.

ธงชัย ต้นทัพไทย. (2548). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และค่านิยมในการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ศรายุทธ หอมใจมั่น และคนอื่นๆ . (2548). การพัฒนาชุดกิจกรรมฟิสิกส์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

ศราวุติ จินดา. (2550). วิธีการสอนและการจัดการวงดนตรีลูกทุ่ง. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2551). สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 33. ลักษณะสำคัญของเพลงลูกทุ่ง. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558. จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-infodetail02.html

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่นๆ. (2551). พัฒนาการคิด...พิชิตการสอน. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง.