การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่พักราคาประหยัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

วริทธินันท์ อูปคำ

บทคัดย่อ

   งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักราคาประหยัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่พักราคาประหยัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้มีการแยกการศึกษาออกเป็น 2 วิธีคือ 1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง จากการแหล่งที่พักราคาประหยัดจำนวน 148 แห่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ T-test F-test และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักราคาประหยัด 3 ด้าน คือ 1. ด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า 2. ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการมีส่วนร่วมจากพนักงาน และ2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยวิธิการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้ นำมาสร้างแนวทางในการบริหารเปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจตามแนวคิดทฤษฏีความได้เปรียบทาง การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพ 2.ด้านคุณภาพ 3.ด้านนวัตกรรม และ 4.ด้านการตอบสนองผู้มาใช้บริการ จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจที่พักราคาประหยัด 5 ราย โดยการสนทนากลุ่ม เพื่อการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2545). กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร.า กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท.

บริรักษ์ รัตนาวังเจริฐ. (2555). การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย.

วิทยา วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์. (2550). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.

วัฒนา ทนงค์แผง. (2550). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตร์บัณฑิต. สาขาวิชาการโรงแรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่. (2559). การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2558. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2559. เว็ปไซต์ http://www.travelagencyguide.com/agency/ Chiang+Mai+ Tourism+Business+ Association.

โฮสเทลเวิร์ด. (2559). โฮสเทลทั้งหมด. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2559. http://www.hostelworld.com.