การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกเสาวรสแช่อิ่มอบแห้ง และการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ในเขตชุมชน เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย A product development of osmotically dehydrated passion fruit peels: and a study of consumer satisfaction in the Community of Mae Kham Municipality area, Mae Chan district, Chiang Rai Province

Main Article Content

ธีรพล ฟ้าคำตัน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกเสาวรสแช่อิ่มอบแห้งและการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตชุมชน เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตเปลือกเสาวรสแช่อิ่มอบแห้ง ศึกษาอายุการเก็บรักษา และการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตเปลือกเสาวรสแช่อิ่มอบแห้ง ด้วยความเข้มข้นของน้ำเชื่อมในการแช่อิ่มแบบช้าร้อยละ 30 40 และ 50 ด้วยความเข้มข้นของน้ำเชื่อมเริ่มต้นที่ระดับร้อยละ 30 ให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นจึงเลือกวิธีการแช่อิ่มแบบช้าที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 30 ในการศึกษาอายุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา 0-4 สัปดาห์ ตรวจไม่พบจุลินทรีย์เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้แช่อิ่ม 161/2558 และจากการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์


คำสำคัญ:  เปลือกเสาวรส   เปลือกเสาวรสแช่อิ่มอบแห้ง  การแช่อิ่ม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bunpluem, N. (2007). The assessment of nutritional value and antioxidants in waste materials from passion juice. Master of Science Thesis: Chiang Mai University. (in Thai).

Changchup, L., & Lertsorirakun, S. (2011). Process Development of Osmotic dehydrated lemon albedo. Proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro – Industry. Bangkok: Kasetsart University. 1-4 February 2011. 589 – 596. (In Thai)

Jiramongkolkan, U. (2004). Garden fruits. Bangkok: House and garden. (in Thai).

Khumsab, A. (2001). Processed Fruit. Bangkok: Kid Suksa Trading. (in Thai).

Phapharat, K. (2016). Product Development of Osmotically Dehydrated banana peels. Master thesis of Home Economics: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai).

Phreaphilai, P. (n.d.). The processing of fruit and vegetable to eat for a long time for save expenses. Bangkok: Prae Tham. (in Thai).

Rebello, B. (2007). “Effect of a peel passion fruit flour (Passiflora edulis f. flavicarpa) extract on the labeling of blood constituents with technetium-99m and on the morphology of red blood cells. Brazilian Archives of Biology and Technology, 50: 153-159.

Sriphui, C. (2003). “The processing pickled of Fruit and vegetable”, Journal of Academic Service Center, 11(1): 58-64. (in Thai).

Tachotirot, D., & Peerapachara, J. (2009). The development of product and packaging from pineapples for Hup Kapong Agriculture Cooperative Limited. Bangkok: National Research Council of Thailand. (in Thai).

Thai Industrial Standards Institute (TISI). (2015). The standard of vegetable group and fruit preserve. Community product standards 161/2558, September 3rd 2015. (in Thai).

Yapo and Koffi, (2006). “Yellow Passion Fruit RindA Potential Source of Low-Methoxyl Pectin”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(7): 2738-44.

(In Thai)

จินตนา ศรีผุย. (2546). “การแปรรูปผักและผลไมแ้ช่อิ่ม”. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 11(1): 58-64.

ณัชชา บุญปลื้ม. (2550). การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านโภชนะในวัสดุเหลือทิ้งจากการทำน้ำเสาวรส. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดวงสุดา เตโชติรส และจุฑามาศ พีรพัชระ. (2552). การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรด สำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงจำกัด. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

ลัดดาวัลย์ ช่างชุบ และเสาวณีย์ เลิศสรศิริกุล. (2554). การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้ง แบบออสโมซิส. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2554. หน้า 589-596.

สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2558). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้แช่อิ่ม. มผช. 161/2558. 3 กันยายน 2558.

อร่าม คุ้มทรัพย์. (2544). ผลไม้แปรรูป.กรุงเทพมหานคร:กิจศึกษาเทรดดิ้ง.

อุไร จิรมงคลการ. (2547). ผลไม้ในสวน.กรุงเทพมหานคร: บ้านและสวน.