การจัดระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย Community Ordering of Ethnics Group in Wawee Sub District, Mae Suai, Chiang Rai Province

Main Article Content

กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
จรูญ แดนนาเลิศ
สุรชัย อุฬารวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขตตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาการจัดระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างบรรทัดฐานในการจัดระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขตตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาจากการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล เป็นตัวแทนจาก 7 กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


จากการวิจัย พบว่า ในการกำหนดกฎระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายนั้น ในอดีตแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎระเบียบตามบรรพบุรุษของตน แต่ในปัจจุบันกฎระเบียบดังกล่าว ได้มีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันมากขึ้น ดังเช่นกฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับ การหมั้น การสมรส การหย่าร้าง การแบ่งสินสมรส และการแบ่งมรดก รวมทั้งการกำหนดโทษที่สอดคล้องกับกฎหมายอาญาด้วย เช่น การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ การบุกรุกป่า การพกพาอาวุธและยาเสพติด ซึ่งแม้ว่าผู้ที่ทำการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ หรือบทลงโทษทางสังคมและถูกดำเนินคดี แต่ยังขาดบรรทัดฐานในการลงโทษของแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน


นอกจากนี้ ในการวิจัยดังกล่าวยังได้แนวทางการสร้างบรรทัดฐานในการจัดระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ โดยพิจารณาจากการกระทำความผิดซ้ำร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ทั้งในเรื่อง ป่าไม้ ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด และลักทรัพย์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการรวบรวมระเบียบและกฎเกณฑ์ในท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และนำมาจัดระเบียบชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และนำกฎระเบียบที่รวบรวมมาสร้างบรรทัดฐาน เพื่อนำออกเป็นข้อบังคับตำบล หรือเทศบัญญัติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

“กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย.” สืบค้น 12 พฤษภาคม 2559. http://www.chiangraifocus.com/

forums/index.php?topic=115.0

“ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย.” สืบค้น 12 พฤษภาคม 2559. http://www.sawadee.co.th/

thailand/hilltribes

“ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย.” สืบค้น 12 พฤษภาคม 2559. http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. “แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ.2558-2560).” 9 กรกฎาคม 2557.

จิราวรรณ ไชยยะ. “การเปลี่ยนแปลงปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอาข่า หมู่บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.” การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

ฉลาดชาย รมิตานนท์. “สถานภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ วัฒนธรรมของสังคม หมู่บ้าน ชนบทกับการมีส่วนร่วมของประชาชน : วิเคราะห์กรณีหมู่บ้าน ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527.

ปทุมรัตน์ ต่อยอดวงค์. “การจัดการความขัดแย้งของชุมชนชนบทเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

ปนัดดา บุณยสาระนัย. อาข่าหลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

ปรีชา อุปโยคิน, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, และภัทรา ชลดำรงค์กุล. “ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.” วารสารสังคมศาสตร์ 47, ฉ.1 (2560): 87-105.

สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา. “พระราชดำรัสกับสันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: กรณีชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก.” วารสารสมาคมนักวิจัย 21, ฉ.3 (2559): 13-17.

สุปราณี จันทร์ส่ง. “การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, 2558.