การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของทุ่งบางเขนจากจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดเสมียนนารี

Main Article Content

แววรวี ลาภเกิน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสังคมของชาวทุ่งบางเขนผ่านจิตรกรรม     ฝาผนังวิหารวัดเสมียนนารีและเทคนิคเชิงช่าง และ 2) เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์และการพัฒนาวิหารวัดเสมียนนารีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของทุ่งบางเขน ทำให้เห็นว่าทุ่งบางเขนมีคนหลายกลุ่มด้วยกันทั้งคนไทย มอญ และคนอีสาน เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่และเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเกษตร ที่หลอมรวมคนในพื้นที่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่ามกลางความเจริญของสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในพื้นที่ที่ไหลบ่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ตามความเป็นสังคมเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งสะท้อนผ่านเทคนิคทางเชิงช่างและรูปแบบศิลปกรรมในงานจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารที่วาดตามคำบอกเล่าของพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค วัสดุ สีน้ำพลาสติกบนผนังปูน รูปแบบการสร้างสรรค์ เป็นงานศิลปะแนวจิตรกรรมไทยประเพณีที่ถ่ายทอดรูปแบบจากวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ทุ่งบางเขน  ซึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาพจิตรกรรมภายในวิหาร จะต้องมีการกำหนดเส้นทางการเข้าชมตามการเล่าเรื่องของงานจิตรกรรม และควรมีการจัดทำคำบรรยายภาพในรูปแบบของการสแกนคิวอาร์โค้ตที่มีความหลากหลายทางภาษาที่สาม เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น การทำเพจเฟสบุคจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร หากมีความเป็นไปได้อาจจะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทางสังคมและวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนวัดเสมียนนารีให้เป็นมัคคุเทศก์ การนำผู้สูงอายุและชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การพัฒนาวิหารวัดเสมียนนารีให้เป็นแหล่งเรียนทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


คำสำคัญ: สังคมและวัฒนธรรมในจิตรกรรมฝาผนัง เนื้อหาในงานจิตรกรรม เทคนิคเชิงช่าง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amornwiwat S. (2001). The learning process from learning resources in the community and

nature. Bangkok: Office of the National Education Commission. (in Thai)

Bualek P. (2018). History and Changes of Thung Bang Khen. Bangkok: Chandrakasem Rajabhat

University. (in Thai)

Charoenwong P. (2010). “Conservation of Antiquities - Sites”. Documents accompanying

lectures on conservation and recovery of archeological resources.

Charoenwong.S. (2008). Art and Thai society. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open

University. (in Thai)

Chongwuthiwet K. (2007). Lifelong learning resource in the community. Documents for

teaching the course Learning resources in the community for lifelong education.

(in Thai)

Choowan Y. (2019). Local history of Thailand. Bangkok: Gypsy Group. (in Thai)

Chuanoi O, art history expert. (19 March 2020). Interview by Waeorawee Larpkern. Chandrakasem

Rajabhat University. (in Thai)

Department of Non-Formal Education. (2005). “Research report on learning management of

lifelong learning resources, public parks. Bangkok: PSU. (in Thai)

E.H. Carr. (1961). What is History? Hardmondsworth. Middlessex: Paguin books.

Fine Arts Department. (1983). Inscriptions from the Sukhothai period. Bangkok: Fine Arts

Department. (in Thai)

Imsuwan C. (2007). Lifelong learning resource. Copies of documents for teaching the course

Learning resources in the community for lifelong education. (in Thai)

Janu W. (2008). The way of the community at the intersection of water: the way of the city,

the way of the people, the community that has changed. Bangkok: Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Kanchanaphan A. (1995). “Concepts and methods for studying local history in cultural

dimensions.” Local history in Thailand: development and continuity. Documents

for academic seminars Thai Historical Society under royal patronage Her Royal Highness

Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

(in Thai)

Kruathongkeov N. (2013). Understanding of traditional Thai painting. Bangkok: Chulalongkorn

University. (in Thai)

Lertchanrit T. (2016). Cultural resource management. 2nd Edition, Bangkok: Sirindhorn

Anthropology Center (Public Organization). (in Thai)

Manichot S. (1986). Thai painting. Bangkok: Odeon Store. (in Thai)

Masut C. (2015). Analysis of murals in the Viharn of Wat Ratchaburana. Phitsanulok Province.

independent research Master of Arts art history graduate school Silpakorn University.

(in Thai)

Ministry of Education, Department of Religious Affairs, Division of Buddhist Religious Affairs.

(1982). History of Temples Throughout the Kingdom Volume 1. Bangkok : Religious Printing Press. (in Thai)

Na Songkhla W. (1985). Conservation of mural paintings. Bangkok: Fine Arts Department.

(in Thai)

Ngernphairot S. (2007). Analysis of the murals in the Phutthaisawan Throne Hall. National

Phra Nakhon Bangkok. Research Report Master of Arts in Archaeology, Graduate School

Silpakorn University. (in Thai)

Numnonda T. (1990). Evidence of history in Thailand. Bangkok: Aksorn Charoenthat. (in Thai)

Nuntananet C. (2004). “Guidelines for Developing Learning Communities: Guidance from

Australia”. Handout for discussion at the Seminar on Development Guidelines. Learning

Community of the Office of Non-School Education Administration at Trang Hotel 10-11

August. (in Thai)

Pornmorin Y. (2015). Study of the mural painting of the Ubosot of Wat Matchimawat.

Mueang Songkhla District Songkhla Province. Thesis Master of Arts Thai Case Studies

Branch graduate school Thaksin University. (in Thai)

Prime Minister's Office (1987). Ancient Tribhum picture book. Bangkok: United Productions.

(in Thai)

Rerkmuang D, Chairman of the Chatuchak District Cultural Council. (15 February 2020). Interview

by Waeorawee Larpkern (in Thai)

Samosorn P. (1999). Isan mural painting. Bangkok: Toyota Foundation. (in Thai)

Saraya T. (1996). Local history: history related to human society. Bangkok:

Ancient City Press. (in Thai)

Sathien Koset (Phraya Anumanratchadhon). (1988). Life of Thai people in the past. Bangkok:

The Royal Institute. (in Thai)

Simatrang S. (1983). Lanna Mural Structure, Volume 2. Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)

Soontravanich C. (M.A.R.A.). “Study of local history”. Documents for the seminar on local

history in the lower northern region. Phitsanulok: Faculty of Humanities and Social

Sciences Naresuan University (in Thai)

Suebwattana T. (2011). Concepts and approaches to the study of local history. Bangkok:

Inthanin. (in Thai)

Thai temple tour. (2019). Samian Nari Temple, Aram Luang, Chatuchak, Bangkok.

https://tourwatthai.com/region/central/bangkok/watsamiannaree/.10 August 2019

(in Thai)

Thongkwanjai P, Thai painting specialist. (22 March 2020). Interview by Waeorawee Larpkern.

(in Thai)

Timsathit S, Viya Vajakorn of Wat Samian Nari and villagers next to Wat Samian Nari. (19 March

. Interview by Waeorawee Larpkern. (in Thai)

Wanliphodom S. (1998) Museums and local history: a process of collective learning. Bangkok: Lek-Prapai Foundation Persistence. (in Thai)

_____________. (2008). Local culture and history, the process of learning together. Bangkok: Lek-Prapai Foundation Persistence. (in Thai)

_____________. (2017). Chao Phraya River Basin Society: Development and Changes in the Chao Phraya River Basin: The Roots of Siam Country. Bangkok: Lek-Prapai Foundation Persistence. (in Thai)

Wongthet S. (2005). Where did Bangkok come from? Art and Culture (Special Edition). Bangkok:

Art and Culture. (in Thai)

Worasitthachan P, Abbot of Wat Samian Nari. (18 March 2020). Interview by Waeorawee Larpkern.

Wat Samian Nari. (in Thai)

Yensabai A. (1981). Contemporary History of Rattanakosin. Bangkok: Educational Informatics

Unit Department of Teacher Training. (in Thai)