วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่บทความวิจัย  (Research Articles)  และบทความวิชาการ  (Academic articles) ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน  และสาขาคหกรรมศาสตร์ของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้ทุกบทความถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง

        ในปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) นี้ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าปกวารสารให้มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทุกบทความได้รับการวิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บทความทุกเรื่องเกิดองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

        ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความรวม 8 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นบทความวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง  ๆ  ได้  เนื้อหาของบทความที่นำเสนอให้ฉบับนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากใบสาบเสือ การสร้างพื้นที่ทางสังคมของม้ง การเสริมสร้างตัวตนหลังการเปิดเผยสถานะการมีเชื้อเอชไอวี ของผู้หญิงชาติพันธุ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดเสมียนนารี และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งทุกประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมที่ทันสมัย  และควรแค่แก่การเผยแพร่สู่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

        ท้ายนี้  ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ  รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะเผยแพร่บทความได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ   เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29