ติดต่อ

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Faculty of Social Sciences, Kasetsart University 50 Ngamwongwan Rd. Ladyao, JatujakBangkok 10900

ผู้รับผิดชอบหลัก

Asst. Prof. Kangsadan Chowathanakun. Ph.D.
บรรณาธิการวารสารฯ
คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ +662 561 3484 ext. 703

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวอัญชนา ต่อมแสง (Ms. Anchana Tomsang)
เบอร์โทรศัพท์ +662 561 3484 ext. 703