ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค                       ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กุลวดี มกราภิรมย์                       ม.เกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์             ม.เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์                          ม.ธรรมศาสตร์

 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ: 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์                                                 ที่ปรึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                   ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง                           ที่ปรึกษา

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล                   ม.เกษตรศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร                                   ม.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร                         ม.นเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล ฐิโนทัย                         ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข                            ม.อีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิรดา ชัยรัตน์                            ม.เกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม                      ม.ศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ               ม.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาวุธ ธีระเอก                            ม.เกษตรศาสตร์

ดร.กุลปราโมทย์ ประทุมชัย                                           ม.เกษตรศาสตร์

ดร.ปาณิภา สุขสม                                                         ม.เกษตรศาสตร์

ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์                                                    ม.เกษตรศาสตร์

ดร.รัชนีวรรณ์ วนิชย์ถนอม                                             ม.ธรรมศาสตร์

ดร.ศยามล เจริญรัตน์ (ชำนาญการ)                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล                                 ม.ธรรมศาสตร์

อาจารย์พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ                                       ม.เกษตรศาสตร์

Mr. Bartholomeus Wilhelms Lambregts             ม.เกษตรศาสตร์

 

ผู้ประสนง

นางสาวขวัญณุมาส สุดดีพงศ์                                      ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร

นางสาวพิทชญา สารภิรมย์                                          เลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวอัญชนา ต่อมแสง                                            ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเกวริน ยุทธโกศา                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวรรณโชค เทียนคำ                                                ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม                                          เหรัญญิก