ปัจจัยที่สามารถทำนายการคงอยู่ในงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Main Article Content

ปณิตา นิรมล

บทคัดย่อ

 


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ในงานตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีสามารถทำนายการคงอยู่ในงานของบุคลากร


กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จำนวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การและแบบสอบถามการคงอยู่ในงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน T-test independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-Way ANOVA)
และการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression (Stepwise Method)


ผลการวิจัยพบว่า การคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถทำนายได้จาก ความผูกพันต่อองค์การ อายุงาน และภูมิลำเนาหนองจอก


สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังต่อไปนี้


Y/ = 0.862ความผูกพันต่อองค์การ + 0.050 อายุงาน + 0.135 ภูมิลำเนา1 + 0.233


Z/ = 0.763ความผูกพันต่อองค์การ + 0.112 อายุงาน +0.081 ภูมิลำเนา1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ณัทฐา กรีหิรัญ. (2550). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต
(การอุดมศึกษา).กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัทที เอี่ยมอ่อน. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การและการรับรู้เกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายกับการคงอยู่ในงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลยันฮี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.
นิตยา วันทยานันท์. (2556). ปัจจัยที่มีความสำคัญกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร. (พยบาลศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บงกชกร ตั้งฉัตรชัย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา การบริการพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2551). ภาวะผู้นำและกลยุธท์การจัดการองค์การพยาบาล ในศตวรรษที่ 21. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2547). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
_____. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
ปาริชาต บัวเป็ง. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จำกัด). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 79-80.
ปิ่นฤทัย ประดิษฐศิลป์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยบรรยากาศองค์การ กับความตั้งใจที่จะอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.
สุธิดา โตพันธานนท์, (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ม.ป.ท.
สุรีย์ ท้าวคำลือ. (2549). ปัจจัยคัดสรรที่ทำนายความตั้งใจที่จะอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
แสงทอง ปุระสุวรรณ์. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่.
Atif, A., Kashif-ur-Rehman1, Ijaz-Ur-Rehman, Muhammad, A. K. & Asad, A. H. (2011). Impact of organizational commitment on job satisfaction and employee retention in pharmaceutical industry. Academic Journals African Journal of Business Management Vol. 5(17), pp. 7316-7324. Retrieved February 25, 2019, from https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-abstract/7A8BF3415549.
Bodjrenou, K., Ming X. & Bomboma, K.. (2016). Study on Determining Factors of Employee Retention. Open Journal of Social Sciences. Vol 4, No. 5, Retrieved February 25, 2019, from https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=66904.
Cathy, J. K. & Lawrence H. P. (2017). Behavioral Commitment and Tenure of New Employees: A Replication and Extension. Academy of Management Journal. Vol. 34, No. 1. Retrieved February 26, 2019, from https://doi.org/10.5465/256307.
Ellenbecker, C.H. (2004). A Theoretical Model of Job Retention for Home Health Care Nurses. Journal of Advanced Nursing, 47, 303-310. Retrieved January 31, 2019, from http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03094.x.
Jon, C. C., Allison, W. P., & Michael, J. V. (2006). Prior Occupational Experience, Anticipatory Socialization, and Employee Retention. SAGE Journal. Vol.32: issue 3, pp: 343-359. Retrieved February 28, 2019, from https://doi.org/10.1177/0149206305280749.
Jyotsna, B. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Employee Relations. Vol.29: Issue 6, pp.640-663. Retrieved February 27, 2019, from https://doi.org/10.1108/01425450710826122.
Janet, C.& Christopher, C.A. C. (2008). Human resource practices, organizational commitment and intention to stay. International Journal of Manpower, Vol. 29: Issue 6, pp.503-522. Retrieved February 26, 2019, from https://doi.org/10.1108/01437720810904194.
Mathis, R.L. & Jackson, J. .H. (2004). Human Resource Management (10th ed.). Singapore: Seng Lee Press.
_____. (2006). Human Resource Management (11th ed.). Ohio: South western.
McCarthy, G., Tyrrell, M. P., & Lehane, E. (2007). Intention to 'leave' or'stay' innursing. Journal of Nursing Management, 15(3), 248–255. Retrieved January 25, 2019, from http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2007.00648.x.
Mc Closkey, M. & Joanne, C. (1990). Two Requirements for job contentment: Autonomy and social integration. Journal of Scholarship, 22(3), 140-143.
Natthakri Hiran. (2007). Study of job satisfaction of Srinakharinwirot University employees. Education: Master's degree thesis (Higher education). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Photocopying
O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499. Retrieved February 28, 2019, from http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.492.
Samia, S., & SK. Tasthekur, H. K. (2017). Organizational Factors Affecting Employees Retention:
A Study on Private Commercial Banks of Bangladesh. International Journal of Business and Management Study. Vol.4 : Issue 1, Retrieved January 25, 2019, from http://www.wrbrpapers.com/static/documents/May/2011/6.%20Khaled.pdf.
Sujayvikram, S. (2018). Study on Impact of Factors in Employee Retention and Turnover in Hospitality Industry with Special Reference to Hotels in Varanasi. Retrieved January 25, 2019, from https://www.academia.edu/Documents/in/Employee_Retention
Terence, R. M., Brooks, C. H. & Thomas, W. L. (2001). How to keep your best employees: Developing an effective retention policy. Academy of Management Perspectives Vol. 15, No. 4. Retrieved February 27, 2019, from https://doi.org/10.5465/ame.2001.5897929
Ujvarine AS, Zrinyi M, Toth H, Zekanyne IR, Szogedi I, Betlehem J. (2011). Intent to stay in nursing: internal and external migration in Hungary. Journal of Clinical Nursing 20(5-6) 882-891, Retrieved January 25, 2019, from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2010.03405.x/abstract.
Yamane,T. (1967) . Elementary sampling theory. New Jersey : Prentic-Hall.

Translated Thai References.

Nonglak Wirachai. (1999) .LISREL Model: Statistical Analysis for Research. 3rd edition, Bangkok: Printing Factory Chulalongkorn University.
Nattee Iamaon. (2007). Relationship between personal factors Organizational climate and awareness of the workload assigned to the job Of professional nurses in Yanhee Hospital. Sukhothai Thammathirat Open University / Nonthaburi.
Nittaya Wanthayanan. (2013). Factors Related to Intention to Stay at Work of Temporary Employed Registered Nurses, Hospitals in Sakon Nakhon Province (Master of Arts). Burapha University, Faculty of Nursing, Nursing Administration.
Bongkotporn Tangchatchai. (2010). Factors affecting job retention of professional nurses Regional Hospital, North Eastern Region Under the Ministry of Public Health. Master of Nursing Thesis, Nursing Service, Graduate School, Sukhothai Thammathirat University.
Boonjai Srisathitnarakur. (2007). Research methods in nursing science. (4th edition). Bangkok: U&I Intermedia
Preeyaporn WongAnutararot. (2004). Psychology, Human Resource Management. Bangkok: PimDee
_____. (2010). Psychology, Human Resource Management. (2nd edition). Bangkok: PimDee.
Parichat Buapeng. (2011). Factors Affecting Organizational Commitment of Employee of Daikin Industries Thailand., Ltd. .Faculty of Business Administration Mahanakorn University of Technology, 79-80.
Pinruthai Praditsilp. (2008). Relationship between personal factors Strategic leadership Of head nurses Organization atmosphere With the intention to stay in the job Of professional nurses government university's hospital. Chulalongkorn University, Bangkok.
Sutida Topananont. (2006). Factors influencing the existence of the organization Of professional nurses, university staff government university's hospital. Chulalongkorn University.
Suree Thao Khamlue. (2006). Selected predictors of nurses intention to remain with organization, private hospitals, Bangkok metropolis. Master of Nursing Thesis, Graduate School, Chulalongkorn University. Master of Nursing Science.
Sangthong Purasuwan. (1998). Factors influencing the persistence of professional nurses In a community hospital. Chiang Mai University /Chiang Mai.