ผู้หญิงกับยาเสพติด

Main Article Content

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

บทคัดย่อ

           สังคมไทยในอดีตมีค่านิยมให้ผู้หญิงมีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นภรรยา เป็นแม่ของลูก และดูแลครอบครัว สังคมโดยรวมผู้หญิงถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกของชีวิต ภรรยาจำนวนหนึ่งต้องเผชิญกับความยากจน พวกเธอจึงแก้ปัญหาด้วยการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เงินมารวดเร็วและมากพอในการดำรงชีวิต ปัจจุบันผู้หญิงที่เป็นภรรยากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การกระทำความผิดมีหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากการครอบครอง การเสพ การจำหน่าย และการสมคบ การกระทำความผิดมีสามีอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้แนะนำ ชักชวน และบังคับให้เธอกระทำความผิด ในที่สุดการบังคับใช้กฎหมายทำให้ภรรยาเหล่านี้ ต้องถูกลงโทษจองจำในทัณฑสถาน หมดโอกาสในการเลี้ยงดูบุตร และการพัฒนาตัวเองในการดำรงชีวิตด้วยความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความพิเศษ