สหรัฐอเมริกามาก่อน: ยุทธศาสตร์หลักนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

Main Article Content

จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

บทคัดย่อ

“สหรัฐอเมริกามาก่อน” คือ ยุทธศาสตร์หลักของนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นโยบายสหรัฐอเมริกามาก่อนมุ่งเน้นความเป็นชาตินิยมอเมริกัน ผลประโยชน์ และความมั่นคงของสหรัฐเป็นลำดับแรก     ในทัศนะของผู้นำสหรัฐ “สหรัฐอเมริกามาก่อน” จึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิถีทางเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจและรักษาสถานภาพ “มหาอำนาจ” ของสหรัฐอเมริกา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

ฐานเศรษฐกิจ. (2561). จีนกร้าวขู่ตอบโต้สหรัฐฯ ตั้งกา แพงสกัดนาเข้าถัว่ เหลือง. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com.content.

ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2561). 2ปี นโยบายต่างประเทศ Donald Trump. สืบค้นจาก
https://www.drprapat.com.

ABC. (2018). The Winners and the Losers in a US-China trade war. Retrieved
from https://www.abc.net.au.

Adamson, Thomas. (2019). U.S. and Israel officially withdraw from UNESCO
PBSO News Hour. Retrieved from https://www.pbs.org/newshour/politics/u-s-and -israel-officially-withdrawfrom-
unesco.

BBC. (2019). Trump : What does the US Contribute to NATO in Europe?.
Retrieved from https://www.bbc.com>news>world.

Colgan, Jeff D & Keohane, Robert O. (2017) . The Liberal Order Is Rigged: Fix It
Now or Watch It Wither. Foreign Affairs, 96(3), 36-44.

Daalder, Ivo H. & Lindsay, James M. (2003). Power and Cooperation: An
American Foreign Policy the Age of Global Politics: Agenda for the
Nation, Washington D.C.: The Brookings Institution.

Dawn, Johnsen. (2017). The Lawyer’s War: Counterterrorism from Bush Obama to
Trump. Foreign Affairs. Retrieved from https://www.foreignaffairs.com/
reviews/review-essay/2016-11-22/lawyers-war.

Greenwood, Max. (2018). Tillerson: US, European Allies working on Iran nuclear
deal. Retrieved from https://thehill.com.

Gordon, Lubold. (2019). Military Budget World Rise by $ 33 Billion in Trump’s 2020
Proposal. The Walt Street Journal. Retrieved from
https://www.wsj.com/articles/military-budget-would-rise-by-33-billion-intrumps-
2020-proposal-11552331116.

Gordon, Philip. (2017). A Vision of Trump at War: How the President. Could
Stumble Into Conflict. Foreign Affairs, 96(3), 10-19.

Haldevang, M. d. (2017). Trump’s “America First” foreign policy is now official:
Here’s what He says. Retrieved from http://qz.com/890868/donald-trumpsamerica-
first-foreign-pilocy-is-now-official-heres-what-it-means/.

Hastedt, Glenn. (2016). Readings in American Foreign Policy: Problems and
Responses. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Ikenberry, John. (2017). The Plot against American Foreign Policy. Foreign Affairs,
96(3), 2-9.

Jackson, R., Sorensen, G., & Moller, J. (2019). Introduction to International
Relations: theories and approaches. Oxford: Oxford University Press.

Korostelina, Karina V. (2016). Trump Effect. New York: Routledge.

Kroenig, Matthew. (2017). The Case for Trump’s Foreign Policy: The Right People,
The Right Positions. Foreign Affairs, 96(3), 30-34.

Mark, Hensch. (2016). Trump: I would want to protect Saudi Arabia. The Hill.
Retrieved from https://thehill.com/blogs/ballot-box/presidentialraces/
264748-trump-we-made-iran-a-power.

National Security & Defense. (2018). President Donald J. Trump’s Foreign Policy
Puts American First. Retrieved from
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-jtrumps-
foreign-policy-puts-america-first/.

Rauhala, Emily. (2018). China fires back at Trump with the threats of tariffs on
106 U.S. product, including soybean. Retrieved from
https://www.washingtonpost.com.

Riechmann, Deb. (2019). Trump’s ‘America First’ policy to key in on foreign
shores. Retrieved from https://www.apnews.com/
72008d8d52774fd3a1f6910c6333d120.

Ron, Paul. (2017). Trump’s foreign policy: An Unwise Inconsistency?. Retrieved
from https://www.thenewamerican.com./reviews/opinion/item/25199-
trump-s-foreign-policy-an-unwise-inconsistency.

The Economist. (2016). Trump’s World: The News Nationalism. Retrieved from
https://www.economist.com.

The Guardian. (2018). US-China trade war : all you need to know about Trump
Traiffs.” Retrieved from https://www.theguardian.com.

The Heritage Foundation. (2018). Did Trump Really Beat ISIS?. Retrieved from
https://www.heritage.org/middle-east/commentary/did-trump-really-beatisis.

The New York Times. (2018). Trump Authorizes Tariffs, Defying Allies at Home
and Abroad. Retrieved from https://nyti.ms/2g8wjs/

The White House. (2017). President Donald J. Trump at the United Nations
General Assembly : Outlining an America First Foreign Policy.
Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/
president-donald-j-trump-united-nations-general-assemblyoutlining-
america-first-foreign-policy/.

________. (2017). National Security Strategy of the United States of America.
Retrieved from https://www.whitehouse.gov/wp

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
________. (2018). President Donald J. Trump’s Foreign Policy Puts America First.
Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/
president-donald-j-trumps-foreign-policy-puts-america-first/ .

________. (2019). President Donald J. Trump’s America First Vision for Keeping
Our Nation Safe. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/
president-donald-j-trumps-america-first-vision-for-keeping-ournation-
safe/.

United States International Trade Commission. (2019). US-Mexico-Canada Trade
Agreement: Likely Impact on the US. Retrieved from
https://www.usitc.gov>pub4.

William, McCants. (2016). Realist or neocon? Mixed messages in Trump advisor’s
foreign policy vision. Retrieved from
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/19/realist-or-neoconmixed-
messages-in-trump-advisors-foreign-policy-vision/.

Zachary, Cohen. (2017). Trump proposes $54 billion defend spending
hike. CNN. Retrieved from https://edition.cnn.com/2017/03/16/politics/donaldtrump-
defense-budget-blueprint/index.html