รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลผลิตของภาคตะวันออก

Authors

  • สมศักดิ์ สวัสดี
  • บรรพต วิรุณราช

Keywords:

รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิผล องค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจการผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การด้านผลผลิตประชากร คือ องค์การ SMEs ภาคตะวันออก  อุตสาหกรรมการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 11,663 องค์การกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 503 ชุด  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย  ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์ 460 ชุด ผลการศึกษา  พบว่า รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การด้านผลผลิตสูงสุด ได้แก่ (1) ผู้ออกแบบและวิเคราะห์งานต้องเป็นหัวหน้าพนักงานในองค์การ (2) การวางแผนลดกำลังคนโดยการจำกัดการจ้างงาน (3) การสรรหาโดยการโยกย้ายและการเปิดสอบแข่งขันภายใน (4) การคัดเลือกด้วยการตรวจร่างกาย (5) การฝึกอบรมจากบุคคลภายในอย่างเป็นทางการ (6) การพัฒนาโดยการให้ทุนการศึกษากับกับสถาบันภายนอกและการดูงานนอกสถานที่ (7) การบริหารค่าตอบแทนด้วยสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยการยกย่องชมเชยพนักงาน (8) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการจัดลำดับเปรียบเทียบ (9) การธำรงรักษาด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจโดยการยกย่องชมเชย (10) ส่งเสริมสมรรถนะพื้นฐานด้วยการหาความรู้จากเพื่อนร่วมงาน (11) ดูแลคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านสังคมด้วยการทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (12) ระบบคุณธรรมสร้างความเป็นกลางทางการเมืองโดยการดูแลความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียม

Abstract


This study focuses on human resource management modelsused in Small and Medium Enterprises which affect their productivityeffectiveness. Among 11,663 Small and Medium Enterprises in production industryin the Eastern part of Thailand, there were 503 sample groups selected byrandom method. The result of 406 out of 503 sets of questionnaire, which hadbeen completed and returned, showing that following factors are the most ininfluential in the organization’s productivity effectiveness; 1) Supervisor whodesigned and analysed the model 2) Reducing manpower by employment limitation 3) Recruitment by internal movement and internal selection 4) Selection by PhysicalCheck-up 5) Official staff training 6) Enhancing staff potential by providingscholarship and arranging study trip 7) Providing welfare rather than salary andgiving compliment 8) Doing performance evaluation and ranking the result 9) Encouraging staff by giving compliment 10) Enhancing staff competency byknowledge sharing among colleagues 11) Improving staff social life by teambuilding activities 12) Implementing merit system in management and promotingpolitical neutrality. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-02-06

How to Cite

สวัสดี ส., & วิรุณราช บ. (2015). รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลผลิตของภาคตะวันออก. Modern Management Journal, 12(2), 133–148. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/28144