Instructions for Authors

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Online) รับบทความวิจัยที่เป็นผลงานใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อประเมินคุณภาพทั้งในรูปแบบเล่มวารสาร (Journals) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือบทความที่นำเสนอในงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากกองบรรณาธิการวารสารตรวจพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนว่าเป็นบทความที่เคยเผยแพร่แล้ว หรือพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์ หรือถอดถอน (Retracted) บทความออกจากการเผยแพร่ในวารสาร และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความแต่เพียงผู้เดียว

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (human)  (update 20-02-2567)

2. รูปแบบการตีพิมพ์บทความวิจัย (human)             (update 20-02-2567)

3. ใบนำส่งบทความวิจัย (human)                              (update 20-02-2567)