การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ค่านิยม เพื่อการต่อต้านป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชั่น PRAISING THAI’S PERSONAL ACCOUNTABILITY AND VALUE OF ANTI-CORRUPTION TO PREVENT CORRUPTION

Authors

  • บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Keywords:

Corruption, Consciousness, Value

Abstract

บทคัดย่อ
    สาเหตุหนึ่งของปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันคือการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด
และการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเกิดจากการที่ข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองส่วนใหญ่
ยังขาดความรับผิดชอบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือไม่สามารถทำให้เป็นไปตามความหมายที่ว่า “การเมือง และการบริหารราชการเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” เนื่องจากปัญหาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบพบมากที่สุด คือ การทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เช่น การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

    ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงควรถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการสร้างค่านิยมแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยการสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ค่านิยมเพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมตรวจสอบบทบาท หน้าที่ของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึงต้องสามารถจูงใจให้คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้าสู่ระบบราชการและระบบการเมืองอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

 

Abstract
    The National Anti-Corruption Commission has mostly found new types of corruption; policy corruption and conflict of interest. An inadequate responsibility and accountability of the government and political officials to the whole nation cause the failure of government and corruption which become critical in Thai society’s situation. In contrast, it does not parallel with the political theory as stated “Politics and government are the process of distributing limited
resources to everyone with equality and justice.

    It is time to solve this problem by creating new value to people. The whole nationmust praise Thai’s personal accountability and the value of anti-corruption and also participate in auditing duties of government agents. The nation must persuade and encourage eligible and noble persons with full of knowledge to participate and be nominated in political system which is the major factor to lead the nation to be the developed country.

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-01-09

How to Cite

สุทัศน์ ณ อยุธยา บ. (2015). การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ค่านิยม เพื่อการต่อต้านป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชั่น PRAISING THAI’S PERSONAL ACCOUNTABILITY AND VALUE OF ANTI-CORRUPTION TO PREVENT CORRUPTION. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 6(11, January-June), 248–264. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/28473