ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (HEALTH AND ENVIRONTAL MANAGEMENT PROBLEMS IN SLUM AREA: CASE STUDY OF SOI. SODA COMMUNITY, DUSIT DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS)

Authors

  • จิรา แก้วดำ คณะสาธารณะสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ
  • ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม คณะสาธารณะสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ
  • บุญส่ง ไข่เกษ คณะสาธารณะสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ

Keywords:

Health problem, Environmental management, Slum area

Abstract

บทคัดย่อ

      การศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนซอยโซดา ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนซอยโซดามีแนวโน้มการเป็นชุมชนแออัดที่พัฒนากว่าชุมชนแออัดแห่งอื่น เนื่องจากมีความพร้อมกว่าในหลายๆ ด้าน ซึ่งจากผลการศึกษาสรุปออกได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านปัญหาสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนซอยโซดาพบว่า โดยรวมแล้วปัญหาสุขภาพอนามัยจะมีไม่มากนัก แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยคิดเป็นอัตรา 6,250 และ 5,416.67 คนต่อแสนประชากร ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าอัตราการป่วยของประเทศมาก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.04 คือ ปัญหาน้ำเน่าเสีย

2. ด้านปัจจัยที่เป็นสาเหตุต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนซอยโซดาพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากตัวของคนในชุมชนเองที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการขาดความตระหนักและไม่มีความใส่ใจที่ดีเพียงพอ

 

Abstract


     The purposes of this survey research was to examine general situation of Soi. Soda Community, to study health and environmental management problems of people in Soi. Soda Community and to study the factors that can be caused the health and environmental management problems to community. The results of this study found that, Soi. Soda Community was the slum which intended to be more developed than other places because it had various completely parts. The results can divide into 2 parts:
1. Health and environmental management problems of people in Soi. Soda Community found that mostly people had a few health problems. The main problem was congenital disease such as diabetes and hypertension. It was 6,250 and 5,416.67 per hundred thousand populations, respectively which was higher than country rate. The most environmental problem was waste water. It was 57.04%.

2. Health and environmental management problem factors of people in Soi. Soda Community found that main problem was from wrong behavior of people in community because they did not have enough awareness and had less attention in taking care of their health and environmental management.Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จิรา แก้วดำ, คณะสาธารณะสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, คณะสาธารณะสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

บุญส่ง ไข่เกษ, คณะสาธารณะสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

Downloads

Published

2015-03-20

How to Cite

แก้วดำ จ., บุญพร้อม ป., & ไข่เกษ บ. (2015). ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (HEALTH AND ENVIRONTAL MANAGEMENT PROBLEMS IN SLUM AREA: CASE STUDY OF SOI. SODA COMMUNITY, DUSIT DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 5(9, January-June), 34–45. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/32288