การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย (LIFE INSURANCE INCREASMENT IN THAILAND)

Authors

  • สุนันทา นิยมศิลป์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
  • สัญญา สัญญาวิวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม

Keywords:

Insurance increasment in Thailand, Good Governance, Obstructions the management

Abstract

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 400 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 111 ชุด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาคเหนือตอนล่าง) จำนวน 101 ชุด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ภาคกลาง) จำนวน 71 ชุด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 30 ชุด และจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ (ภาคใต้) จำนวน 87 ชุด

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทยเรียงตามลำดับ ได้แก่ การมีสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า (β = 0.421) การยอมรับบริษัทประกันชีวิต (β = 0.225) ความเต็มใจในรูปแบบประกันชีวิตของผู้เอาประกัน (β = 0.192) การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต (β = 0.095) การใช้หลักธรรมาภิบาล (β = 0.085) ตามลำดับนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย ได้แก่ การชนะปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การบริการหลังการขาย และการจัดการของบริษัท

 

 

Abstract      This research aims to study the factors effect to the life insurance increasment in Thailand. The researcher had collected data 400 examples had been completely collected during year 2009. They are divided into Wangthonglang District, Bangkok Province; 111 sets, Wichain Buri District, Phetchabun Province (Lower North Part); 101 sets, Chaibadan District, Lopburi (Central Part); 71 sets, Khamtakla District, Sakonnakhon Province (Northeast Part); 30 sets, and Chana District, SongKhla Province (Southern Part); 87 sets.

The result is that the management model could increase the life insurance increasment in Thailand include the positive factors, which were the good relationships with customer (β = 0.421) the insurance company acceptance (β = 0.225) the insured’s satisfaction in insurance program (β = 0.192) the acceptance of the insurance agent (β = 0.095) and the use of Good Governance (β = 0.085). The factory which do not effect to the life insurance increasment were the conquer of problem and obstructions, the management within organization and the service after sale.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุนันทา นิยมศิลป์, สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-25

How to Cite

นิยมศิลป์ ส., & สัญญาวิวัฒน์ ส. (2015). การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย (LIFE INSURANCE INCREASMENT IN THAILAND). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 4(8, July-December), 177–189. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/32455