การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (A STUDY ON POLICE CADET SATISFACTION WITH SERVICES AND WELFARE OF ROYAL POLICE CADET ACADEMY)

Authors

  • สุวรา คำพระบุรี สาขาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Satisfaction, Police Cadet, Welfare

Abstract

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยรวมและในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านที่พักอาศัย ด้านอาหาร ด้านการรักษาพยาบาล ด้านเครื่องแต่งกาย และด้านทุนการศึกษา จำแนกตามชั้นปี สถานภาพก่อนการเข้าเรียน รายได้ และค่าใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 61 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.924 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method)

ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนนายตำรวจมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

2. นักเรียนนายร้อยตำรวจที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่พักอาศัย ด้านเครื่องแต่งกาย และด้านทุนการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง

3. นักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีสถานภาพก่อนการเข้าเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่นัยสำคัญระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติยกเว้นด้านทุนการศึกษาที่ไม่พบความแตกต่าง

4. นักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

5. นักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีค่าใช้จ่ายต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนับสำคัญทางสถิติยกเว้นด้านอาหารที่ไม่พบความแตกต่าง

 

 

Abstract

 


     This study is aimed at studying and comparing police cadets’ satisfaction with services and welfare of Royal Police Cadet Academy in overall and each aspect regard to housing, food, health, uniforms and scholarships, classificed by years of study, pre-attending school status, incomes and expenses. The samples were 375 police cadets studying in the 2nd-4th years in the 2009 academic Year. The 61 questionnaires with reliability of 0.924 was used for data collection. Mean, percentage, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffe’s test were statically used for data analysis.

The research findings revealed that:
1. Police cadets expressed their satisfaction on services and welfare of Royal Police Cadet Academy in overall aspects at a moderate level. The expressed their satisfaction on housing aspect at a high level, except the aspect of food, uniforms, and scholarships were at a moderate level.

2. There were significant differences in police cadets’ years of study in overall aspects at the 0.05 level. In each aspect, there were significant differences in housing, uniforms and scholarships at the 0.05 level, but there were no significant difference in other aspects.

3. There were significant differences in police cadets’ pre-attending school status in almost aspects at the 0.05 level. In each aspect, there were significant differences in almost aspects, except there were no significant differences in scholarship aspect.

4. There were no significant differences in police cadets’ incomes in each and overall aspects.

5. There were significant differences in police cadets’ expenses in almost aspects at the 0.05 level in each aspects, there were significant differences in almost aspects, except there were no significant difference in foods aspect.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุวรา คำพระบุรี, สาขาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

สุวพร ตั้งสมวรพงษ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

Downloads

Published

2015-03-26

How to Cite

คำพระบุรี ส., & ตั้งสมวรพงษ์ ส. (2015). การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (A STUDY ON POLICE CADET SATISFACTION WITH SERVICES AND WELFARE OF ROYAL POLICE CADET ACADEMY). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 4(7, January-June), 158–173. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/32500