สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (THE INTERNAL COMMUNICATIVE CONDITION OF FACULTY OF HUMANITIES, SWU)

Authors

  • ญาณิสา บูรณะชัยทวี ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Internal Communication, Communication Behavior, Effective Communication, Faculty of Humanities

Abstract

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการสื่อสาร ปัจจัย และทัศนคติของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่ส่งผลต่อสภาพการสื่อสารภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน ผู้ช่วยคณบดี 1 คน หัวหน้าภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชา และเลขานุการสำนักงานคณบดี 1 คน รวมทั้งอาจารย์จากทุกภาควิชาและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์พบทั้งการสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง ลักษณะการสื่อสารที่พบมีทั้งที่เป็นทางการ ค่อนข้างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รูปแบบการสื่อสารที่พบมีทั้งการสื่อสารจากบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบน โดยเป็นการสื่อสารด้วยวาจามากกว่าการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสาร ได้แก่ จำนวนบุคลากร ความสามารถทางภาษา ทัศนคติของผู้รับ/ผู้ส่งสาร และอุปกรณ์สื่อสาร

3. บุคลากรมีทัศนคติต่อการวิธีการและประสิทธิภาพของสื่อสารในคณะในระดับมาก ส่วนความถูกต้อง ความชัดเจน ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ความพอเพียงและประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

 

 

Abstract     This study was to investigate the condition, factors, and attitudes toward the internal communicative of Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. Questionnaires and in-dept interviews were used to collected data from subjects, which then being analyzed through SPSS for Window computer program.

Results were as follows:
1. Dominant features of communication found were both one-way and two-way communication; upward communication and downward communication; verbal communication was preferred to written one.

2. Factors affected were number of faculty, their ability in language use, their attitude, and tools used.

3. Most of the faculties had high level of attitude toward methods and the effectiveness of the communication but had moderate level on the accurate, explicitness, punctuality, sufficiency, and usefulness of the content.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ญาณิสา บูรณะชัยทวี, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

Downloads

Published

2015-03-30

How to Cite

บูรณะชัยทวี ญ. (2015). สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (THE INTERNAL COMMUNICATIVE CONDITION OF FACULTY OF HUMANITIES, SWU). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 3(5, January-June), 31–40. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/32569