พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของพนักงานบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (LEISURE TIME BEHAVIOR OF STAFF IN DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AT HEAD OFFICE, BANGKOK)

Authors

  • อดิศัย มัตเดช สาขาการจัดการนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ทรงพล ต่อนี สาขาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ชัยโรจน์ สายพันธ์ สาขาการจัดการนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Behavior, Leisure, Recreation

Abstract

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการของพนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามตัวแปร เพศ รายได้ ตำแหน่งงาน และทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างเท่ากับ 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD

ผลการวิจัยพบว่า
1. พนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย และมีทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับดี 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการของพนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตามตัวแปร เพศ รายได้ ตำแหน่งงาน และทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการ พบว่า
2.1 พนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 พนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเภทกิจกรรมดนตรีและเพลง และประเภทกิจกรรมการอ่าน การพูด และการเขียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 พนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่มีตำแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม และประเภทกิจกรรมดนตรีและเพลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 พนักงานบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่มีทัศนคติต่อกิจกรรมนันทนาการต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ ไม่แตกต่างกัน

 

Abstract      The study aimed to investigate and compare Leisure Time Behavior of Dhipaya Insurance Public Company Limited- Employee which have been working at the Bangkok Head Office according to gender, salary, position & department and attitude concerning recreation activity. The sample of this study was 248 employees at the Dhipaya Insurance Public Company Limited Head office, Bangkok. Questionnaire of leisure time behavior with reliability of 0.92 and Questionnaire of attitude concerning recreation activity with reliability of 0.81. Then data were analyzed and presented by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD.

The results revealed that:
1. Employees of Dhipaya Public Company Limited (Bangkok Head Office) have leisure time behavior in lower level for Recreation Activity and have attitude concerning recreation activity in the good level.

2. When compared those of leisure time behavior of Dhipaya Insurance Public Company Limited (Bangkok Head Office) according to gender, salary, position & department, and attitude it was found that;
2.1 There were no significant differences among those of behavior of Dhipaya Insurance Public Company Limited (Bangkok Head Office) with different gender whereas there were significant differences at 0.05 level among those of sport and game activity.
2.2 There were no significant differences among those of behavior of Dhipaya Insurance Public Company Limited (Bangkok Head Office) with different salary whereas there were significant differences at 0.05 level among those of sing & song activity, and read, write, and converse activity.
2.3 There were no significant differences among those of behavior of Dhipaya Insurance Public Company Limited (Bangkok Head Office) with different position & department whereas there were significant differences at 0.05 level among those of sport and game activity, and sing & song activity.
2.4 There were no significant differences among those of behavior of Dhipaya Insurance Public Company Limited (Bangkok Head Office) with different attitude concerning recreation activity.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อดิศัย มัตเดช, สาขาการจัดการนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

ทรงพล ต่อนี, สาขาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

ชัยโรจน์ สายพันธ์, สาขาการจัดการนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

Downloads

Published

2015-04-03

How to Cite

มัตเดช อ., ต่อนี ท., & สายพันธ์ ช. (2015). พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของพนักงานบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (LEISURE TIME BEHAVIOR OF STAFF IN DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AT HEAD OFFICE, BANGKOK). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2, July-December), 139–149. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/32770