ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND SELF-DEVELOPMENT ON PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS IN THAI LISTED COMPANIES

Authors

  • สุมินทร เบ้าธรรม โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • ดวงฤดี อู๋ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Keywords:

ขวัญกำลังใจ การพัฒนาตนเอง ผลการปฏิบัติงาน

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี และ (2) เพื่อวิเคราะห์ขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 68 คน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่าขวัญกำลังใจโดยรวมและการพัฒนาตนเองโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี เมื่อพิจารณา พบว่าขวัญกำลังใจด้านการยอมรับนับถือ และการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี นอกจากนี้ยังพบว่าในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นักบัญชีให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจด้านการยอมรับนับถือมากกว่าการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

 

 

Abstract

               The objectives of this research are (1) to study the relationship between morale and self-development on accountants’ performance and (2) to analyze the morale and self-development on accountants’ performance. The data were collected from 68 accountants in Thai listed companies and multiple regression analysis was used for analyzing the hypothesis testing. The results were indicated that overall morale and self-development are positive related on performance of accountants. In addition, esteem morale’ dimension and profession self-development’ dimension are positive related on performances of accountants. Besides, esteem morale’ dimension is more a superior variable than profession self-development’ dimension.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุมินทร เบ้าธรรม, โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดวงฤดี อู๋, โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-12

How to Cite

เบ้าธรรม ส., & อู๋ ด. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND SELF-DEVELOPMENT ON PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS IN THAI LISTED COMPANIES. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 7(14, July-December), 159–172. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/54692