การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น THE DEVELOPMENT OF THE BASIC SCIENCE PROCESS SKILL PACKAGES USING CONTEXT OF STATES OF MATTERS AND SOLUTION FOR THE LOWER S

Authors

  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กนกพร พันวิไลย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ชุติมา เอกภาพไพบูลย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นงเยาว์ เรือนบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะ สถานะของสาร สารละลาย

Abstract

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สร้าง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 5) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ของโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร  แบบแผนการวิจัยใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.53, SD = 0.50) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.27, SD = 0.69)

 

 

 

Abstract

        The purposes of this research were 1) to develop the basic science process skill packages using the context of states of matters and solution for the lower secondary students and to assess the quality of the developed packages by the experts 2) to study the basic science process skills of students using the basic science process skill packages, and 3) to study students’ satisfaction toward learning by using the basic science process skill packages. The research tools consisted of 1) the basic science process skill packages using the context of states of matters and solution for lower secondary students, 2) the consistency evaluation form of the basic science process skill packages by the experts, 3) the quality evaluation form the basic science process skill packages by the experts, 4) the basic science process skill test, 5) the consistency evaluation form of the test, 6) the students’ satisfaction questionnaire toward learning by using the basic science process skills packages. The sample group was one classroom of 8th grade students of the Naluang School in Bangkok. The experimental design of One Group Pretest-Posttest Design was used in this study. The results showed that the quality of the basic science process skill packages assessed by the experts were at level of very good quality ( = 4.53, SD = 0.50). The mean score of the basic science process skills of posttest were higher than those of pretest at the statistically significant .05 level, and the students’ satisfaction toward learning by using the basic science process skill packages was at very good level ( = 4.27, SD = 0.69).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กนกพร พันวิไลย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชุติมา เอกภาพไพบูลย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นงเยาว์ เรือนบุตร, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-29

How to Cite

คูเจริญไพศาล น., พันวิไลย ก., เอกภาพไพบูลย์ ช., & เรือนบุตร น. (2016). การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น THE DEVELOPMENT OF THE BASIC SCIENCE PROCESS SKILL PACKAGES USING CONTEXT OF STATES OF MATTERS AND SOLUTION FOR THE LOWER S. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 8(15, January-June), 83–100. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/55815