ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ATTITUDES AND BEHAVIORAL INTENTION TOWORD TOURISM IN THAILAND AMONG BABY BOOMER GROUP IN BANGKOK AND ITS VICINITY

Authors

  • สุจิตรา ไชยจันทร์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแนวโน้มการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในอนาคตของกลุ่ม Baby boomer คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 48-66 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed Method sampling) ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดตามเทศกาล และเดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัว นิยมเดินทางไปภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อพูดถึง “การท่องเที่ยวในประเทศไทย” นึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวมากที่สุด มีทัศนคติในแง่บวกต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าของที่ระลึก การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และ สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย

           

 

 

Abstract

            The objectives of this research were to study the perception, attitude, past and future behavior as well as the media exposure on Travelling in Thailand among the baby boomer group in Bangkok and its vicinity. Survey Research was conducted by collecting data from 400 Thai people Aged 48-66 years who had ever traveled in Thailand for the past one year. Mixed Method sampling implemented into the repository field since November 2555 - January 2556. The research findings showed that enjoyment and relaxation were the main purpose for their traveling and The northern part of Thailand was their most preferred   travel destination. Tourism resource or product was mostly perceived when asking about traveling in Thailand. Transportation and infrastructure were considered the main decision making factors for traveling.  Moreover, most of them had positive attitude towards traveling in Thailand. It was found that there was a relationship between attitude and behavioral intention concerning traveling in Thailand as well.  Implications and recommendations for the future research were also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุจิตรา ไชยจันทร์, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-29

How to Cite

ไชยจันทร์ ส. (2016). ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ATTITUDES AND BEHAVIORAL INTENTION TOWORD TOURISM IN THAILAND AMONG BABY BOOMER GROUP IN BANGKOK AND ITS VICINITY. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 8(15, January-June), 160–181. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/55838