การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ จำนวน 4,000 บาท เมื่อบทความผ่านกระบวนการพิจารณาจากผูู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ (มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)

นโยบายทางจริยธรรม (Ethics) ในงานวิจัย

บทความวิจัยที่ส่งเข้ามารับการตีพิมพ์และเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในมนุษย์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน