• นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงทางพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาตร์  การศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

  • กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน ( double-blind review)

  • ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย

  • กำหนดออกวารสาร

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

  • ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย