วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

              วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล โดยใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสาขาปรัชญา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์  โดยวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดรับผลงานวิจัย บทความของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
              1) บทความวิจัย (Research Article)
              2) บทความวิชาการ (Academic Article)

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

              ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
              วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ

Print ISSN: 2228 - 8376

Vol. 11 No. 2 (2020): July - December

Published: 2023-10-03

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF GRADUATE ATTRIBUTES IN DIGITAL AGE BY PERCEPTION OF GRADUATE STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION

Juthamas saengngam, darunee tippayakulpairoj, Roongporn klyprayong, sirirat hitakowit

19 - 28

ONLINE TEACHING MODEL AND MEASUREMENT METHODS FOR GRADUATED STUDENT

kamontip srihaset, Suwimon Tirakanant, Chuthaphon Masantiah, Panida Panidvadtana, Roongporn Klyprayong, Juthamas Saengngam, Darunee Tippayakulpairoj, Sirirat Hitakowit, Yaowapa Sankhiao

40 - 51

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BY BUNNIYOM SYSTEM OF ASOKA COMMUNITY IN BUDDHIST INTEGRATED APPROACH

Tiwmek Navaboonniyom, Phra Srivinayaphon, Phra Sutthisanmethi

79 - 90

View All Issues

Indexed in TCI