ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

JITR vol.2 #1/2561
เผยแพร่แล้ว: 09/20/2018

ฉบับเต็ม

Research articles