ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2564): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม