อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย

Main Article Content

ลฎาภา ลดาชาติ
ลือชา ลดาชาติ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้กำหนดให้การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สะเต็มศึกษาจึงกลายเป็นนโยบายทางการศึกษาที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาว โดยจุดประสงค์หลักของสะเต็มศึกษาไม่ได้มีเพียงแค่การส่งเสริมการรู้เรื่องสะเต็มของพลเมืองทุกคนเท่านั้น หากยังรวมถึงการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้านสะเต็มด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่า เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนจะเลือกศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพด้านสะเต็มคือการที่นักเรียนมีหรือไม่มีอัตลักษณ์ด้านสะเต็ม—การมองตนเองว่าเป็นบุคคลด้านสะเต็ม อย่างไรก็ตาม แม้งานวิจัยด้านสะเต็มศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แต่อัตลักษณ์ด้านสะเต็มของนักเรียนกลับยังไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านสะเต็มเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ด้านสะเต็มของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพด้านสะเต็มต่อไปในอนาคต 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลดาชาติ ล., & ลดาชาติ ล. (2022). อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(1), 148–157. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.13
บท
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

References

Angnakoon, P., Tubpun, T. and Sophonhiranrak, S. (2020). Investigating STEM career interest and attitude among 9th grade students in Thailand (Bangkok metropolitan region) (in Thai). Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 14(2), 105-125.

Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R. and Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: The heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17(5), 454-465.

Archer, L., Dewitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B. and Wong, B. (2010). “Doing” science versus “being” a scientist: Examining 10/11-year-old schoolchildren’s constructions of science through the lens of identity. Science Education, 94(4), 617-639.

Brickhouse, N. W., Lowery, P. and Schultz, K. (2000). What kind of a girl does science? The Construction of school science identities. Journal of Research in Science Teaching, 37(5), 441-458.

Brotman, J. S. and Moore, F. M. (2008). Girls and science: A review of four themes in the science education literature. Journal of Research in Science Teaching, 45(9), 971-1002.

Brown, B. A. (2004). Discursive identity: Assimilation into the culture of science and its implication for minority students. Journal of Research in Science Teaching, 41(8), 810-834.

Carlone, H. B. and Johnson, A. (2007). Understanding the science experiences of successful women of color: Science identity as an analytic lens. Journal of Research in Science Teaching, 44(8), 1187-1218.

Dou, R. and Cian, H. (2021). The relevance of childhood science talk as a proxy for college students’ STEM identity as a Hispanic serving institution. Research in Science Education, 51(4), 1093-1105.

Dou, R., Hazari, Z., Dabney, K., Sonnert, G. and Sadler, P. (2019). Early informal STEM experiences and STEM identity: The importance of talking science. Science Education, 103(3), 623-637.

Falloon, G., Hatzigianni, M., Bower, M., Forbes, A. and Stevenson, M. (2020). Understanding K-12 STEM education: A framework for developing STEM literacy. Journal of Science Education and Technology, 29(3), 369-385.

Fortus, D., Dershimer, R. C., Krajcik, J., Marx, R. W. and Mamlok-Naaman, R. (2004). Design-based science and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1018-1110.

Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in Education, 25, 99-125.

Godwin, A. and Potwin, G. (2017). Pushing and pulling Sara: A case study of the contrasting influences of high school and university experiences on engineering agency, identity and participation. Journal of Research in Science Teaching, 54(4), 439-462.

Guerra, A. and Rezende, F. (2017). Sociocultural influences on science and on science identities. Cultural Studies of Science Education, 12(2), 505-511.

Hazari, Z., Sonnert, G., Sadler, P. M. and Shanahan, M-C. (2010). Connecting high school physics experiences, outcome expectations, physics identity and physics career choice: A gender study. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 978-1003.

Holmegaard, H. T., Madsen, L. M. and Ulriksen, L. (2014). To choose or not to choose science: Constructions of desirable identities among young people considering a STEM higher education programme. International Journal of Science Education, 36(2), 186-215.

Hughes, R., M., Nzekwe, B. and Molyneaux, K. J. (2013). The single sex debate for girls in science: A comparison between two informal science program on middle school students’ STEM identity formation. Research in Science Education, 43(5), 1979-2007.

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2014). STEM education and engineering design process (in Thai). Retrieved 4 November 2021, from IPST: http://designtechnology.ipst.ac.th/?page_id=1082.

Jackson, M. C., Leal, C. C., Zambrano, J. and Thoman, D. B. (2019). Talking about science interest: The importance of social recognition when students’ talk about their interests in STEM. Social Psychology of Education, 22(1), 149-167.

Kelly, T. R. and Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework of integrated STEM education. International Journal of STEM Education, 3, 11. https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z

Kier, M. W., Blanchard, M. R., Osborne, J. W. and Albert, J. L. (2014). The development of the STEM career interest survey (STEM-CIS). Research in Science Education, 44(3), 461-481.

Kim, A. Y., Sinatra, G. M. and Seyranian, V. (2018). Developing a STEM identity among young women: A social identity perspective. Review of Educational Research, 88(4), 589-625.

Kolodner, J. L., Camp, P. J., Crismond, C. D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J., Puntambekar, S. and Ryan, M. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school science classroom: Putting learning by designTM into practice. The Journal of the Learning Sciences, 12(4), 495-547.

Korur, F., Efe, G., Erdogan, F. and Tunc, B. (2017). Effects of toy crane design-based learning on simple machines. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(2), 251-271.

Ladachart, L., Phothong, W., Suaklay, N. and Ladachart, L. (2020). Thai Elementary Science Teachers’ Images of “Engineer(s)” at Work. Journal of Science Teacher Education, 31(6), 631-653.

Lave, J. and Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press.

Lewis, T. (2006). Design and inquiry: Bases for an accommodation between science and technology education in the curriculum? Journal of Research in Science Teaching, 43(3), 255-281.

Morton, T. R. and Parsons, E. C. (2018). #BlackGirlMagic: The identity conceptualization of Black women in undergraduate STEM education. Science Education, 102(6), 1363-1393.

Nadelson, L. S., McGuire, S. P., Davis, K. A., Farid, A., Hardy, K. K., Hsu, Y-C., Kaiser, U., Nagarajan, R. and Wang, S. (2017). Am I a STEM professional? Documenting STEM student professional identity development. Studies in Higher Education, 42(4), 701-720.

NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: for states, by states. Washington D.C.: National Academy of Sciences.

Nuiman, R. (2018). A study of factors influencing decisions to pursue STEM majors in higher education among Thailand’s representative students in the Mathematics and Science Olympiads 2003-2016 from Office of the Basic Education Commission (in Thai). Journal of Chandrakasensarn, 24(2), 48-63.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). National Strategy 2018-2037 (in Thai). Retrieved 4 November 2021, from NESDC: https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf.

Pattison, S. A., Gontan, I. and Ramos-Montanez, S. (2018). Identity negotiation within peer groups during an informal engineering education program: The central role of leadership-oriented youth. Science Education, 102(5), 978-1006.

Pornsuriwong, S. and Sungthong, A. (2020). The results of learning activities using STEM education of motion in physics for grade-11 students (in Thai). Journal of Science and Science Education, 3(1), 30-40.

Promboon, S., Finley, F. N. and Kaweekijmanee, K. (2018). The evolution and current status of STEM education in Thailand: Policy directions and recommendations. In G. W. Fry (Ed.). Education in Thailand: An old elephant in search of a new mahout (pp. 423-459). Singapore: Springer.

Quinn, C. M., Reid, J. W. and Gardner, G. E. (2020). S + T + M = E as a convergent model for the nature of STEM. Science and Education, 29(4), 881-898.

Rahm, J. and Moore, J. C. (2016). A case study of long-term engagement and identity-in-practice: Insights into the STEM pathways of four underrepresented youths. Journal of Research in Science Teaching, 53(5), 768-801.

Rodriguez, S., Cunningham, K. and Jordan, A. (2019). STEM identity development for Latinas: The role of self- and outside recognition. Journal of Hispanic Higher Education, 18(3), 254-272.

Stryker, S. and Burke, P. (2000). The past, present and future of an identity theory. Social Psychology Quarterly, 63(4), 284-297.

Tonso, K. L. (2006). Student engineers and engineer identity: Campus engineer identities as figured world. Cultural Studies of Science Education, 1(2), 273-307.

van Aalderen-Smeets, S. I., van der Molen, J. H. W. and Xenidou-Dervou, I. (2019). Implicit STEM ability beliefs predict secondary school students’ STEM self-efficacy beliefs and their intention to opt for a STEM field career. Journal of Research in Science Teaching, 56(4), 465-485.

Vasquez, J. A. (2015). STEM: Beyond the acronym. Educational Leadership, 72(4), 10-15.

Wenger, E., McDermott, R. and Snyder, W. M. (2002). Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge. Massachusetts: Harvard Business School Press.

Wieselmann, J. R., Dare, E. A., Ring-Whalen, E. A. and Roehrig, G. H. (2020). “I just do what the boys tell me”: Exploring small group student interactions in an integrated STEM unit. Journal of Research in Science Teaching, 57(1), 112-144.

Zollman, A. (2012). Learning for STEM literacy: STEM literacy for learning. School Science and Mathematics, 112(1), 12-19.