วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-25

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Wongwat เที่ยววัดเมืองไทย ใฝ่ธรรมะ

ชาญชัย ศุภอรรถกร, จิรายุ แสงศรี, อัญชลีกร คำหล้า

12-22

การเพาะเลี้ยงแกนเอ็มบริโอตะเคียนใบใหญ่ (Hopea thorelii Pierre) พืชที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

กฤษฎา บุราไกร, ภาณุพงศ์ กาสา, กิตติญา ขวัญเมือง, สิริยาภรณ์ อ่อนโยน , ชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน , สุทธนา ปลอดสมบูรณ์, อรัญญา พิมพ์มงคล

49-57