ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านห้องเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

Main Article Content

เจนจิรา ทิพย์ญาณ
นันทิยา บุญศรีนุ้ย
ชุติมา สุวรรณศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based   Learning : RBL) 2) ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : RBL) ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ที่เรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 และรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 19 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัยคือการวิจัยกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้คือ 1) โครงการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ และรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ 2) แบบประเมินงานวิจัย 3) แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : RBL) ผ่านห้องเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนักเรียนจัดทำงานวิจัยทั้งหมดจำนวน 4 เรื่อง ผลการประเมินงานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 2 เรื่อง และอยู่ในระดับดีจำนวน 2 เรื่อง 2. ผลการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : RBL) พบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทิพย์ญาณ เ., บุญศรีนุ้ย น., & สุวรรณศรี ช. (2022). ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านห้องเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 310–321. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.33
บท
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

References

Boonphak, K. (2020). Learning in New Normal (in Thai). Journal of Industrial Education, 19(2), A1-A6.

Jinpon, P., and Jueboon, M. (2021). Aiming for Effective Management of Online Learning in the Era of Global Changes amidst Covid-19 Crisis : A Case Study of Tantiwatra School Thung Song District Nakkno Si Thammarat (in Thai). Journal of Southern Technology, 14(2), 1-14.

Khumraksa, B. (2021). The Use of Research – Based Learning to Promote an Active Learning in Science Learning (in Thai). CMU Journal of Education, 5(1), 58-74.

Phakhaphamongkholchai, W., and Sirisamphan, O. (2018). The Development of Critical Thinking Skills Using Research – Based Learning of Matthayomssuksa 5 Students (in Thai). Silpakorn Education Research Journal, 10(2), 241-254.

Phoodok, S., Jaiman, P., and Sitthirak, H. (2019). The Development of Research – Base Project Learning Management Model To Enhance Critical Thinking For Lower Secondaryschool Students. Journal of Education Thaksin Universify, 19(2), 46-55.

Rattanaprom, W. (2018). Research – Based Learning; RBL (in Thai). Suratthani Rajabhat Journal, 5(2), 37-60.

Thitumanowong, N., Jansawang, N., and Santiboon, T. (2019). Learning management through Flipped classroom approach to promote critical thinking entitle: Soil, Rock, Mineral and Geochemis try of grade 12 students Princess Chulabhorn’s College Science School, Buriram. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat Universify, 14(1), 91-99.

WHO. (2020). Archived : WHO Timeline – COVID-19. (in Thai). Retrieved 17 January 2022, from GoToKnow: https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19.